Tillbaka till Aktuellt
6.11.2023

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för år 2024 genom en förordning. Koefficienten minskar begynnande pensioner med 5,3 procent, vilket är mindre än året innan. Orsaken är den höga dödligheten under coronatiden.

Enligt ministeriets förordning har livslängdskoefficienten för år 2024, dvs. dem som är födda år 1962, fastställts till 0,94692. Koefficientens värde blir större än det är år 2023, vilket är exceptionellt. Tidigare har livslängdskoefficientens nyaste värde alltid varit mindre än värdet året innan.

Förändringen av livslängdskoefficienten leder till att ålderspensionerna till personer som är födda 1962 och vissa pensioner som börjar år 2024 minskar med 5,3 procent. Det är 0,3 procentenheter mindre än året innan.

– Livslängdskoefficienten grundar sig på den faktiska dödlighetsutvecklingen bland personer som uppnått pensionsåldern. Den förväntade återstående livstiden för 62-åringar har nu minskat tre år i rad. Det har alltså funnits en nedgång ända sedan coronapandemins början, säger utvecklingschef Heikki Tikanmäki på Pensionsskyddscentralen (PSC).

Livslängdskoefficienten används vid beräkningen av pensionen när en arbetspension börjar tas ut för första gången. I arbetspensionsutdraget visas den intjänade pensionen efter minskning med en förutspådd livslängdskoefficient.

Livslängdskoefficienten begränsar ökningen av pensionskostnaderna

Livslängdskoefficienten är en automatisk stabilisator som infördes vid pensionsreformen år 2005. Den anpassar de månatliga pensionernas storlek till den allmänna livslängdsutvecklingen.

När den pension som en person tjänat in under sin tid i arbetslivet beviljas, omräknas pensionens belopp med livslängdskoefficienten. Livslängdskoefficienten förändras inte efter det. Syftet med koefficienten är att begränsa hur mycket pensionsutgifterna ökar på grund av den ökande livslängden och få människor att pensionera sig senare. Om medellivslängden ökar, minskar livslängdskoefficientens värde. På motsvarande sätt ökar livslängdskoefficienten, om medellivslängden minskar.

Livslängdskoefficienten beräknas för 62-åringar

Livslängdskoefficienten fastställs för varje födelseårskull vid 62 års ålder. Den tillämpas på alla pensioner enligt arbetspensionslagarna när pensionen börjar. Under de senaste åren har livslängdskoefficienten minskat begynnande arbetspensioner med ca 5 procent.

Livslängdskoefficienter som fastställts för olika födelseårskullar åren 2019–2024

År då livslängds­koefficienten fastställs (62 års ålder)FödelseårLivslängds­koefficientenInverkan på månads­pensionen, %
202419620,94692-5,3
202319610,94419-5,6
202219600,94659 -5,3 
202119590,94984 -5,0 
202019580,95404 -4,6 
201919570,95722 -4,3 

För första gången beräknades livslängdskoefficienten för år 2009, då den hade värdet ett (1,00000). Det var det år då de som är födda år 1947 fyllde 62 år.

PSC beräknar livslängdskoefficienten årligen. Efter det fastställer social- och hälsovårdsmnisteriet koefficienten genom en förordning. Vid beräkningen används två procents ränta, såsom lagen föreskriver, samt dödsrisktalen enligt Statistikcentralens dödlighetsstatistik från de fem senaste åren.

Exempel på hur livslängdskoefficienten påverkar din pension

 Du är född år 1962. Du har tjänat in 1 800 euro i arbetspension tills din ålderspension börjar. Livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1962 har fastställts till 0,94692. Din intjänade pension multipliceras med livslängdskoefficienten.

1 800 × 0,94692 = 1 704,46

Din pension blir 1 704,46 euro före skatt. Livslängdskoefficienten minskar din pension med ca 5,3 procent.

Vilka arbetspensionsförmåner minskar den här livslängdskoefficienten?

Livslängdskoefficienten minskar

  • ålderspensionerna för dem som är födda år 1962,
  • partiella förtida ålderspensioner som de som är födda år 1963 börjar ta ut år 2024
  • de intjänade delarna av invalidpensioner för personer födda år 1962 eller senare som börjar år 2024
  • familjepensioner efter förmånslåtare födda år 1962 eller senare som börjar år 2024, om förmånslåtaren inte ännu var pensionerad.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.