Tillbaka till Aktuellt
17.10.2023

Finlands pensionssystem rankas på sjätte plats i den internationella jämförelsen Global Pension Index. Finland fick redan för tionde gången de bästa poängen i jämförelsen för tillförlitlighet och transparens i pensionssystemens förvaltning.

Finlands pensionssystem kom på sjätte plats i den årliga jämförelsen Mercer CFA Institute Global Index. Placeringen sjönk med en plats sedan förra året. I år omfattade den internationella jämförelsen 47 länder.

– Finlands sjätte plats förklaras av att Australien nu gick förbi Finland. I år fick Australien mera poäng för sitt pensionssystems finansiella hållbarhet. Samtidigt sjönk Finlands poäng litet på det område där vi traditionellt är starka, dvs. förvaltningens tillförlitlighet. Också de flesta andra länders poäng för tillförlitlighet sjönk något till följd av att Mercer-indikatorerna hade reviderats, säger kontaktchef Mika Vidlund på Pensionsskyddscentralen.

Trots förändringarna utsågs pensionsskyddet i Finland än en gång till världens tillförlitligaste och transparentaste. Vid bedömningen av tillförlitligheten betonar Mercer bl.a. god reglering av pensionssystemet, kundkommunikationens begriplighet och förvaltningskostnadernas skälighet.

Finland bättre på pensioner än Sverige och Norge

I en nordisk jämförelse kommer Finland efter Island och Danmark, men före Sverige och Norge.

– Island och Danmark är starka i Mercer-jämförelsen i fråga om både tillräckliga pensioner och finansiell hållbarhet. Sverige klarar sig endast i hållbarhet. I Norges fall är det intressant att den enorma oljefonden inte hjälper i jämförelsen av finansiell hållbarhet, eftersom fonden också används för andra offentliga utgifter än pensionen, säger Vidlund.

Bildens data i en excel-fil

I Mercers policyrekommendationer föreslås att alla nordiska länder inför delning av pensionsrätten vid skilsmässor. Dessutom uppmanas de Finland att vidta åtgärder för att öka hushållens sparande och minska deras skuldsättningsgrad. Som utvecklingsmål för Finland listar Global Pension Index också ökning av fonderingen och förbättring av minimipensionsskyddet.

Fler gamla än barn under skolåldern i världen

I årets rapport lyfter Mercer fram befolkningsutvecklingen som en megatrend i världen. Enligt FN:s statistik finns det i världen nu fler som har fyllt 65 år än barn som inte fyllt 6. De äldres ökande befolkningsandel skapar kostnadstryck för pensionssystemen i många länder.

Ytterligare press på pensionssystemen i olika länder i världen orsakas av inflationen och de snabbt stigande räntorna. Mercer påpekar också att de geopolitiska spänningarna medför placeringsrisker.

Som en god trend inom en nära framtid nämner Mercer artificiell intelligens som sannolikt effektiverar pensionsplacerarnas beslutsfattande och riskhantering.

Vad är Mercer-jämförelsen?

I Mercer CFA Institute Global Pension Index utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och förvaltningens tillförlitlighet.

Jämförelsen görs av det internationella konsultbolaget Mercer, som poängsätter länderna utgående från 50 indikatorer. Ländernas sammanlagda poäng räknas utifrån ett vägt medeltal. Poängen för tillräckliga pensioner har en vikt på 40 procent, hållbarheten 35 procent och tillförlitligheten 25 procent.

I jämförelsen år 2023 deltog 47 länder, vilkas pensionssystem omfattar 64 procent av världens befolkning.

I år kom tre nya länder med: Botswana, Kroatien och Kazakstan.

Jämförelsen Global Pension Index har publicerats sedan år 2009

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.