Tillbaka till Aktuellt
12.5.2021

De FöPL-försäkrade företagarnas antal ökade en aning under coronaåret. Var tredje företagare lät fastställa sin pensionsgrundande FöPL-arbetsinkomst på eller nära miniminivån. Av de nya företagarna försäkrade hälften i närheten av miniminivån. Andelen som försäkrar vid den lägsta gränsen har ökat jämnt under de senaste åren, framgår det av Pensionsskyddscentralens statistik.

I fjol fanns det 211 000 FöPL-försäkrade företagare. Antalet steg en aning från år 2019 trots corona.  

Under undantagsåret upphörde en aning fler FöPL-försäkringar än vanligt. Samtidigt uppstod ny affärsverksamhet: de nya FöPL-försäkrade företagarnas antal var nära 23 000, endast några hundra färre än år 2019. 

Företagarnas sammanräknade arbetsinkomstsumma var 4,6 miljarder euro. Summan förblev nästan oförändrad. Så även företagarnas genomsnittliga FöPL-arbetsinkomst, som i genomsnitt var 21 800 euro på årsnivån. Medeltalet av arbetsinkomsten för nya företagare var 15 300 euro. 

– Under coronaårets vår gick det att se att fler försäkringar avslutades än föregående år, under senare delen av året ser det igen ut som om färre försäkringar avslutades, berättar utvecklingschef Eeva Poutiainen från Pensionsskyddscentralen. 

FöPL-arbetsinkomsten är grunden för företagarens arbetspensionsförsäkring och sociala trygghet. En företagare ska låta fastställa sin arbetsinkomst så att dess belopp motsvarar värdet av företagarens arbetsinsats.

Försäkring vid den nedre gränsen blivit vanligare de senaste åren

Nästan var tredje av företagarna (29 %) lät fastställa sin arbetsinkomst vid eller nära den nedre gränsen enligt FöPL (7 959 €). Hos nya företagare var andelen nära hälften (48 %).  

De senaste åren har det varit en växande trend att försäkra vid den nedre gränsen eller nära den. Hos nya företagare har andelen fördubblats från år 2014 (23 %) till år 2020 (48 %). När man granskar samtliga företagare är trenden liknande, men inte lika brant.  

– Att fastställa begynnelsearbetsinkomsten vid den nedre gränsen är något som blivit vanligare sedan år 2015. Ändringen infaller vid samma tidpunkt av höjningen av gränsen för FöPL-arbetsinkomst som ger rätt till utkomstskydd vid arbetslöshet. Det kan hända att trenden reflekterar vissa föreställningar om pensionssystemet som också framkommit i en del undersökningar, funderar Eeva Poutiainen, utvecklingschef på Pensionsskyddscentralen. 

Som en följd av försäkring vid den nedre gränsen minskar FöPL-premieinkomsten, och det har i sin tur ökat på statens andel av finansieringen av FöPL-pensionerna de senaste åren. År 2020 finansierade staten företagarnas pensioner med ca 350 miljoner euro.

FöPL är grunden för företagares sociala trygghet

Pensionsförsäkringen tryggar företagarens utkomst när han eller hon upphör med företagarverksamheten på grund av arbetsoförmåga eller ålder. Familjepension som betalas till änkan eller änklingen och barnen ger ekonomisk trygghet när en familjeförsörjare har dött.

Enligt FöPL-arbetsinkomsten bestäms pensionen och dessutom många socialförsäkringsförmåner, såsom sjukdagpenning, arbetslöshetsförmåner och föräldradagpenning. Den nedre gränsen för arbetsinkomst som ger rätt till utkomstskydd vid arbetslöshet var 13 076 euro om året (2020). 

Nya företagares FöPL-arbetsinkomst enligt storleken på arbetsinkomsten. Av de nya företagarna fastställde hälften sin arbetsinkomst vid den nedre gränsen för FöPL, dvs. vid en arbetsinkomst mellan 7 959 euro och 10 000 euro. Andelen som försäkrar nära den lägsta gränsen för FöPL, dvs. mellan nedre gränsen och 8 499 euro har fördubblats från år 2014 (23 procent) till år 2020 (48 procent).

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.