Tillbaka till Aktuellt
8.9.2023
Kuva: Gettyimages

Det lagstadgade pensionsskyddets uppgift är att trygga en rimlig utkomst. Pensionsskyddscentralen undersöker regelbundet pensionärernas upplevelser av hur de klarar sig med sina inkomster och av sin ekonomiska välfärd. År 2023 upprepar vi vår enkätundersökning som vi tidigare utfört åren 2017 och 2020. Enkäten har i början av september skickats ut till 2 800 pensionärer som deltagit i de tidigare undersökningarna.

Målet är att noggrannare än tidigare urskilja faktorer som påverkar pensionärernas upplevelse av sin ekonomi och följa med förändringar under pensionstiden. 

– Under en längre observationsperiod kan vi få information om ekonomiska förändringar och hur de påverkar enskilda individers ekonomi men också bredare samhällseffekter, till exempel hur den allt brantare prisstegringen har inverkat på människors ekonomi, berättar Liisa-Maria Palomäki från Pensionsskyddscentralen. 

Räcker inkomsterna till för att täcka nödvändiga utgifter? 

Centrala frågor är hur nöjda de tillfrågade är med sin ekonomi, hur inkomsterna räcker till och hurdana ekonomiska svårigheter de tillfrågade upplever. I undersökningen frågas det hur inkomsterna räcker till för att täcka nödvändiga utgifter, såsom boende, mat och hälsovård.  

– Med hjälp av enkäten får vi också ny information om vilka slags skäl som uppmuntrat en del av pensionärerna att fortsätta arbeta under sin pension, och också orsaker varför vissa som tidigare arbetat vid sidan av pensionen slutar, konstaterar Palomäki. 

Resultat av enkätundersökningen publiceras under år 2024.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.