Tillbaka till Aktuellt
21.4.2022

De som valt den partiella ålderspensionen är till största delen medelinkomsttagande arbetande löntagare. När pensionsåldern stiger ökar inverkan av minskningen som görs till följd av den partiella ålderspensionen. Förtidsminskningens starkare inflytande syns redan i de ålderspensioner som nu inleds.

Coronapandemin har inte nämnvärt inverkat på antalet nya partiella ålderspensioner. År 2021 inleddes 13 000 nya pensioner. De nya pensionernas antal hölls på samma nivå som året innan.  

I slutet av 2021 fick 31 600 personer partiell ålderspension, ca 2 500 personer fler än år 2020. Antalet ökar fortfarande, men ökningstakten har saktat in från de första åren med partiell ålderspension. Till största delen beror ökningen på höjningen av den lägsta pensionsåldern: antalet ökar när de partiella ålderspensionerna fortsätter allt längre.  

Den allt längre tiden som den partiella ålderspensionen kan tas ut inverkar också på det slutliga beloppet på pensionen. Oftast tas pensionen ut genast när det är möjligt vid 61 års ålder. Eftersom den lägsta pensionsåldern stiger från en åldersklass till en annan, ökar också förtidsminskningen som permanent sänker pensionen. 

Ju tidigare man tar ut den partiella ålderspensionen, desto större blir minskningen av den slutliga pensionen. 

– I fjol tog den yngsta åldersklassen ut pensionen i genomsnitt 41 månader i förtid. Det minskade pensionen som betalades ut med över 16 procent, vilket innebar att de med en medelpension som togs ut till 50 procent i genomsnitt i fick en permanent minskning på 145 euro, säger utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen.

Männen har en tredjedel större partiell ålderspension än kvinnorna

Av pensionerna som var i kraft i slutet av fjolåret betalades 85 procent enligt nivån på 50 procent, och de var i genomsnitt 800 euro i månaden. Medianpensionen var 720 €/mån. Männens genomsnittliga pension (890 €/mån) var en tredjedel större än kvinnornas (670 €/mån).

Den partiella ålderspensionen väljs ofta av medelinkomsttagande löntagare som arbetar inom den privata sektorn. Över hälften (58 %) av dem som valt pensionen är män. 

Av dem som valt pensionen fortsatte drygt två av tre att arbeta. Utifrån inkomstnivån kan man dra slutsatsen att en dryg tredjedel av dem som fortsatt i arbete har minskat mängden arbete. Hos resten ändrades inkomstnivån inte eller så steg den åtminstone litet. 

Den genomsnittliga arbetslivspensionen 2 200 euro i månaden

Arbetslivspensionen trädde i kraft i början av år 2018. Under de fyra första åren har 184 personer fått pensionen.  

År 2021 inleddes 205 arbetslivspensioner och de var i genomsnitt nära 2 180 euro i månaden. Största delen av pensionstagarna är män.

Läs mer:

Partiell ålderspension

  • infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017
  • ger dem som fyllt 61 år en möjlighet att börja ta ut en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension
  • minskar pensionen permanent med en förtidsminskning på 0,4 procent per månad
  • kan också tas ut efter den lägsta pensionsåldern. Om partiell ålderspension börjar först efter den lägsta pensionsåldern, utökas den med en uppskovsförhöjning som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp.
  • omfattas inte av någon kontroll av arbetstiden eller lönen. Pensionstagaren kan arbeta eller vara arbetslös och ta ut pensionen.

Arbetslivspension

  • kan beviljas till en minst 63-årig arbetstagare före ålderspensionen
  • förutsätter minst 38 års yrkesbana i ansträngande och slitsamt arbete
  • förutsätter ett läkarutlåtande om nedsatt arbetsförmåga
  • utgörs av pensionstagarens intjänade pension vid den tidpunkt då arbetslivspensionen börjar
  • betalas tills pensionstagaren uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Bild: Karoliina Paatos

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.