Tillbaka till Aktuellt
30.11.2022

År 2021 inledde 95 000 personer sitt första arbetspensionsförsäkrade arbete. Antalet ökade med en fjärdedel från föregående år och återgick nästan till nivån före corona. Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade medelinkomst var i fjol 3 200 euro i månaden, framgår det av Pensionsskyddscentralens lönestatistik.

I Finland arbetade nära 2,5 miljoner arbetspensionsförsäkrade i slutet av år 2021.  Av dessa arbetade 1,8 miljoner på den privata sektorn och 700 000 på den offentliga sektorn. 

År 2021 inledde 95 000 personer sitt första arbetspensionsförsäkrade arbete. Antalet nya arbetstagare ökade med en dryg fjärdedel från föregående år och återgick nästan till nivån före coronapandemin. 

Majoriteten av den nya arbetspensionsförsäkrade är unga under 20 år. Den första arbetsplatsen finns oftast inom den privata sektorn.   

– Coronapandemin drabbade starkt de branscher som sysselsätter unga år 2020. Det ser ändå ut som att svackan snabbt korrigerades, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen. 

Det andra coronaåret ser positivare ut än år 2020 även vad gäller pensionsförmånerna för de oavlönade perioderna. År 2021 betalades arbetslöshetsförmåner till sammanlagt 660 000 personer, vilket är till 200 000 färre personer än det första coronaåret.  

Däremot ökade antalet som fick sjukdagpenning eftersom antalet dagpenningar vid smittsam sjukdom tredubblades. Dagpenningar vid smittsam sjukdom betalades på grund av sjukdomstid med corona.  

Medelinkomsterna ökade i genomsnitt med drygt 3 procent 

År 2021 var löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst i genomsnitt 3 200 euro i månaden. Medianen var nära 2 900 euro.  

Den genomsnittliga månadsinkomsten ökade med 3,3 procent från året innan och medianen med 3,0 procent. Ökningen var av samma klass hos både män och kvinnor.  

Löneskillnaden mellan könen var oförändrad.  Männens arbetspensionsförsäkrade medelinkomst (3 600 €/mån) var 800 euro, dvs. en dryg fjärdedel högre än kvinnornas (2 800 €/mån). 

Männens och kvinnornas medelinkomster var i fjol som högst vid 45–50 års ålder. Toppen för kvinnornas medelinkomst var 3 500 euro och männens 4 600 euro i månaden.   

Kvinnor når sin högsta inkomstdecil med en månadsinkomst på 4 700 euro. För män är motsvarande gräns 6 100 euro. 

Högst lönenivå hos staten

Den genomsnittliga lönenivån är högst hos staten och lägst hos den kvinnodominerade kommunsektorn.  

De kommunalt anställda tjänade i genomsnitt nära 2 700 euro i månaden. På den privata sektorn var löntagarnas medelinkomst drygt 3 100 euro och hos staten nära 3 700 euro i månaden. Löneskillnaden mellan könen var minst på kommunsektorn och störst på den privata sektorn. 

På den privata sektorn steg medelinkomsterna med 3,4 procent från året innan, hos staten med 2,4 procent och på kommunsektorn med 1,3 procent.  

Statistiken omfattar också oregelbundet arbete

Pensionsskyddscentralens statistik grundar sig på löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster. I dem räknas allt arbetspensionsförsäkrat arbete, även oregelbundna arbeten som kan vara kortvariga eller deltida. Antalet som utför deltidsarbete varierar branschvis, vilket också reflekteras i medelinkomsterna. 

Statistikcentralens lönestrukturstatistik beskriver heltidsarbetande personers totalinkomster, som i fjol i genomsnitt var 3 700 euro i månaden. Medianen var 3 300 euro. 

De förvärvsinkomster som uppges i meddelandet är bruttobelopp som inkluderar arbetstagarens pensionsavgift. Uppgifterna inkluderar inte företagarnas förvärvsinkomster. 

Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2021. Statistik från Pensionsskyddscentralen 01/2023

Statistiksidan Arbetspensionsförsäkrade i Finland 

Vad är arbetspension? Arbetspension.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.