Tillbaka till Aktuellt
15.5.2023
Kuva: Gettyimages

Medelvärdet för nya företagares FöPL-arbetsinkomst översteg i fjol 17 000 euro. Samtidigt minskade andelen nya företagare som försäkrade sig nära den lägsta gränsen för FöPL-försäkringen märkbart.

Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) färska FöPL-statistik vände de nya företagarnas FöPL-arbetsinkomst i fjol klart uppåt. Medelvärdet för arbetsinkomsten hos nya företagare var i fjol ca 17 000 euro om året, när den året innan var 15 800 euro. Medianen för de nya företagarnas arbetsinkomst var år 2022 ca 13 600 euro. 

Även andelen nya företagare som försäkrade sig nära den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkring förändrades i fjol. År 2022 fastställdes arbetsinkomsten nära den nedre gränsen för FöPL-försäkringen för ca 33 procent av de nya företagarna. År 2021 fastställdes arbetsinkomsten nära den nedre gränsen för 44 procent av de nya företagarna.

I fjol inledde 24 300 FöPL-försäkrade företagare sin verksamhet

Att försäkra vid den nedre gränsen eller nära den var ännu för några år sedan en växande trend framför allt bland nya företagare. Nu är riktningen alltså en annan. 

– Arbetspensionsbolagen har förnyat sina processer för hur arbetsinkomsten fastställs. Dessutom har man börjat använda FöPL-arbetsinkomsträknaren som hjälpmedel vid fastställandet av arbetsinkomst. Dessa faktorer kan ligga bakom den ändring vi sett, säger utvecklingschef Eeva Poutiainen.

Figurens data i en Excel-tabell

Enligt PSC:s statistik ändrades inte de nya FöPL-försäkrade företagarnas antal nästan något från året innan. År 2022 inledde 24 300 nya företagare sin verksamhet i Finland.

Inga märkbara förändringar i totalantalet företagare

Det skedde inte heller några märkbara förändringar i totalantalet FöPL-försäkrade företagare i fjol. I slutet av år 2022 bedrev 216 400 FöPL-försäkrade företagare verksamhet i Finland. Medelvärdet för arbetsinkomsten var i fjol 21 900 euro.

FöPL-arbetsinkomsten är grunden för företagarens arbetspensionsförsäkring och sociala trygghet. Företagarens arbetsinkomst ska motsvara värdet av företagarens arbetsinsats. Pensionsanstalten fastställer FöPL-arbetsinkomsten utifrån en helhetsbedömning.  

Pensionsförsäkringen tryggar företagarens utkomst när han eller hon upphör med företagarverksamheten på grund av arbetsoförmåga eller ålder. Familjepension som betalas till änkan eller änklingen och barnen ger ekonomisk trygghet när en familjeförsörjare har dött. 

Enligt FöPL-arbetsinkomsten bestäms pensionen och dessutom många socialförsäkringsförmåner, såsom sjukdagpenning, arbetslöshetsförmåner och föräldradagpenning. Den nedre gränsen för arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa var i fjol 13 573 euro om året. 

FöPL-försäkringen är obligatorisk för företagare vars årliga arbetsinkomst överstiger den nedre gränsen, som i fjol var 8 262 euro, och vars företagarverksamhet fortgår åtminstone fyra månader.

Läs mer 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.