Tillbaka till Aktuellt
17.5.2019

Skötseln av Pensionsskyddscentralens (PSC) lagstadgade uppdrag förutsätter behandling av personuppgifter. Databokslutet ger en helhetsbild av nuläget i fråga om behandlingen av personuppgifter på PSC.

Rapporten handlar mest om en granskning av år 2018, men innehåller också information om planerna för utvecklingen av dataskyddet under de närmaste åren.

Databokslutet genomlyser verksamheten som röntgenstrålar. Det presenterar såväl PSC:s skyldigheter som de registrerades rättigheter. I rapporten granskas behandlingen av personuppgifter både ur den personuppgiftsansvariges synvinkel och genom PSC:s uppdrag och verksamhet.

Databokslutet talar om hur PSC i sin verksamhet iakttar EU:s allmänna dataskyddsförordning och övriga dataskyddslagstiftning och hur informationen i praktiken skyddas.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses all information om fysiska personer som identifierats eller kan identifieras. När Pensionsskyddscentralen behandlar personuppgifter, följer den lagen, iakttar noggrannhet och god databehandlingssed och handlar också i övrigt så att de registrerades rätt till skydd av privatlivet och deras övriga grundläggande fri- och rättigheter inte kränks.

Läs mer på Etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.