Pensionsskyddscentralens år 2016

Pensionsreformen som trädde i kraft år 2017 medförde fortfarande mycket arbete inom arbetspensionssektorn. När reformen nalkades försköts tyngdpunkten i arbetet från konsekvensbedömningar och stöd till lagberedningen mera på den praktiska verkställigheten, anvisningar, utbildning och kommunikation.

De långsiktiga prognoserna om pensionssystemets framtid uppdaterades. Prognoserna stärkte bilden av pensionsreformens gynnsamma inverkan, även om det också finns utmaningar.

Under berättelseåret framskred många omfattande registerprojekt, och webbplatser som upprätthålls av Pensionsskyddscentralen omarbetades.

 

Personal

Vid slutet av år 2016 var antalet anställda på Pensionsskyddscentralen 342 personer. Av dem arbetade 94 procent i stadigvarande anställningar. Kvinnornas andel av personalen var 76 procent.

Läs mer i årsberättelsen 2016 (pdf)

Årsberättelse och bokslut

Årsberättelsen innehåller verkställande direktör Jukka Rantalas översikt, styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutsuppgifterna.

Pensionsskyddscentralens årsberättelse publiceras alltid efter representantskapets vårsammanträde, vanligtvis i månadsskiftet april-maj. Den ges ut på finska och på svenska.