År 2018 på Pensionsskyddscentralen

Finlands ekonomi växte raskt år 2018. Sysselsättningsgraden steg till kring 72 procent. Också sysselsättningsgraden bland äldre personer ökade fortsättningsvis. Åldersgränsen för ålderspension höjdes till 63 år och 3 månader.

Pensionsskyddscentralen gjorde rikligt med olika utredningsarbeten, beräkningar och promemorior för samhällsaktörers behov. PSC producerade material bl.a. åt en arbetsgrupp som utvecklade företagarnas pensionsskydd och en arbetsgrupp som utredde frågan om det är motiverat att pensionssystemen för den privata och den kommunala sektorn är separata.

Arbetspensionssektorn var en av de första som tog inkomstregistret i bruk. Pensionsskyddscentralen moderniserade och effektiverade sin kundtjänst. Besökarantalet på webbplatsen Arbetspension.fi överskred för första gången en miljon.

Personal och ekonomi

I slutet av år 2018 arbetade 328 personer på Pensionsskyddscentralen. Av personalen var 77 procent kvinnor och 67 procent hade avlagt en högskoleexamen. Pensionsskyddscentralens kostnader var 38,8 miljoner euro. Kostnaderna minskade med 3,2 miljoner euro från året innan.

Årsberättelse och bokslut

Årsberättelsen innehåller verkställande direktören Jukka Rantalas översikt, styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutsuppgifter. Årsberättelsen publiceras alltid efter representantskapets vårsammanträde, vanligtvis i april. Årsberättelsen ges ut på finska och svenska

Databokslutet

Skötseln av Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. Databokslutet ger en helhetsbild av nuläget för behandlingen av personuppgifter. Bokslutet publiceras på finska och svenska.