Pensionsskyddscentralens år 2017

Finland rycktes med i världsekonomins tillväxt. Sysselsättningen förbättrades och sysselsättningsgraden bland äldre personer ökade fortsättningsvis.

Pensionsskyddscentralen producerade många bakgrundspromemorior och kalkyler för olika arbetsgrupper som utredde bl.a. familjepensionen, överföringen av anställda mellan den offentliga och den privata sektorn till följd av social- och hälsovårdsreformen och en reform av FöPL-pensionsskyddet.

De effektiverade kommunikationsinsatserna om pensionsreformen fortgick. Också i övrigt deltog Pensionsskyddscentralen aktivt i debatten om pensionsskyddet.

Pensionsskyddscentralen förberedde sig på olika sätt på införandet av ett inkomstregister och EU:s dataskyddsförordning. Inom projektet eETK, som utvecklar e-tjänster, öppnades nya kundservicekanaler.

Personal

Vid slutet av år 2017 var antalet anställda på Pensionsskyddscentralen 333 personer. Av dem arbetade 96 procent i stadigvarande anställningar. Kvinnornas andel av personalen var 76 procent.

Läs mer i årsberättelsen 2017 (pdf).

Årsberättelse och bokslut

Årsberättelsen innehåller verkställande direktören Jukka Rantalas översikt, styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutsuppgifter.

Årsberättelsen publiceras alltid efter representantskapets vårsammanträde, vanligtvis i april. Den ges ut på finska och svenska.

Läs mer i årsberättelsen 2017 (pdf)