Tillbaka till Aktuellt
27.9.2023
Foto: Jukka Jalkanen

Sammanjämkning av olika betoningar och ståndpunkter är ett karaktäristiskt drag hos det decentraliserade arbetspensionssystemet också i teknologifrågor.

– Oberoende av att vi till vissa delar är konkurrerande bolag, lönar det sig för oss att studera de här frågorna ganska öppet.

Det konstaterar arbetspensionsbolaget Elos dataförvaltningsdirektör Kati Saarni (foto) som fört ordet i arbetspensionssektorns teknologigrupp TTR i år.

I gruppen letar arbetspensionsaktörernas teknologi- och ICT-sakkunniga tillsammans efter de mest användbara lösningarna. Sekreterare för gruppen är Tarja Keveri från Pensionsskyddscentralen.

Arbetspensionssektorns kostnadseffektivitet som krav

Förra hösten ville man göra TTR:s roll klarare. TTR har i uppgift att säkerställa att de teknologiska valen för gemensamma lösningar möjliggör övergripande kostnadseffektivitet inom arbetspensionssystemet och att tillgängligheten, kontinuiteten och datasäkerheten är på den nivå som krävs.

– Vi eftersträvar långvariga lösningar som är skalbara utgående från föränderliga krav som affärsverksamheten eller utomstående faktorer ställer, säger Saarni.

TTR samarbetar tätt med styrgruppen för pensionsförsäkringens gemensamma tjänster (EPO), som ansvarar för specifikationen av arbetspensionssektorns gemensamma affärsverksamhetsbehov. Genom samarbetet säkerställer man en ömsesidig tillräcklig helhetsbild av affärsverksamhetsbehoven och teknologierna som stöder dem.

– Medan EPO tänker på affärsverksamheten, försäkrar vi oss om att den teknologiska lösningsmodellen är lämplig.

Under Saarnis ledning studerar teknologiarbetsgruppen vad man får för pengarna på lång sikt.

Kati Saarni hoppas att tjänsterna om ca 3–5 år bygger på teknologier som möjliggör kontinuitet och kostnadseffektivitet framåt i tiden.

– Vi letar efter sådana lösningar som är effektiva också med tanke på upprätthållande och årliga kostnader.

När man planerar system med en lång livscykel kan man inte exakt veta hur världen kommer att förändras vare sig i fråga om affärsverksamhetsbehov eller teknologi. Den risk som hänför sig till detta kan hanteras genom att det är möjligt att byta teknologi eller systemleverantör under livscykeln med en rimlig arbetsmängd.

– Man måste hela tiden tänka på framtiden. Vi eftersträvar att kunna studera tillräckligt många teknologiska lösningar som lämpar sig för arbetspensionssektorns behov så att vi kan välja den som passar bäst med tanke på behoven och ramvillkoren. Teknologin utvecklas i en accelererande takt, vilket gör vårt arbete intressant.

Vägkartan visar den gemensamma riktningen

Teknologigruppen har utredningar på gång också nu.

– Slutsatserna av vårt arbete framskrider enligt EPO och vår gemensamma vägkarta. I de här branschinterna grupperna söker vi en gemensam vilja och överenskommelse om hur vi går vidare, säger hon.

– Men det är allmänt känt att vi går mot något nytt.

Det är ett temaområde som står Saarni nära på många sätt. Hon arbetar på en doktorsavhandling i teknologi vid Aalto-universitetet.

4 drag hos teknologiarbetet inom arbetspensionssektorn

  1. Aktörerna inom arbetspensionssektorn har en gemensam strävan att genomföra lösningar med hållbara totalkostnader.
  2. Utgångspunkten är affärsverksamhetens behov som identifierats gemensamt. Den lämpligaste teknologiska lösningen väljs
  3. Systemen ska vara så skalbara som möjligt med tanke på affärsverksamhetens behov.
  4. När teknologin förnyas är tillgänglighet, kontinuitet och datasäkerhet centrala krav på systemen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.