Tillbaka till Aktuellt
5.3.2021
Penningflödet inom arbetspensionssystemet år 2020, preliminärt

Arbetspensionssystemet kom undan med blotta förskräckelsen under det exceptionella året. År 2020 ökade pensionstillgångarna med sju miljarder euro och var 225 miljarder euro i slutet av året. Ökningen grundade sig på bra placeringsavkastning mot slutet av året.

År 2020 var arbetspensionssystemets utgifter igen större än inkomsterna. Inkomsterna var 27,0 miljarder euro och utgifterna 30,2 miljarder euro. Placeringsavkastningen blev 10,2 miljarder euro på plus trots corona.

Till följd av detta ökade arbetspensionsfonderna med sju miljarder och uppgick vid slutet av året till 225 miljarder euro. Av denna summa bestod 221 miljarder euro av placeringstillgångar.

Pensionsfondernas buffertar klarade prövningen

Den historiska börsdykningen under coronavåren krympte pensionsfonderna med tiotals miljarder. Tack vare centralbankernas massiva stimulansåtgärder återhämtade placeringsmarknaden sig snabbt och utvecklades positivt under resten av året.

Det störtlopp som under våren fruktades för solvensens del uteblev och det behövdes ingen undantagslagstiftning för att skydda pensionstillgångarna, till skillnad från finanskrisen år 2008.

Hittills har Finlands ekonomi klarat coronakrisen rätt bra. Arbetspensionsförsäkrade löner betalades endast 0,4 procent mindre än år 2019. Lönesumman för löntagare inom den privata sektorn minskade med 1,3 procent. Arbetsmarknadens centralorganisationer avtalade om en sänkning av arbetspensionsavgifterna från maj till årets slut, vilket minskade premieinkomsten år 2020. På så sätt var det möjligt att utnyttja konjunkturbufferten i arbetspensionstillgångarna för att stimulera ekonomin.

-I krisens första skede var utvecklingen oroväckande och svårförutsebar. Lyckligtvis lugnade situationen sig mot sommaren och vid årsskiftet var siffrorna redan överraskande bra, säger aktuariechef Jaakko Aho på Pensionsskyddscentralen.

Inkomsterna inom arbetspensionssystemet för den privata sektorn var 16,8 miljarder euro och utgifterna 19,3 miljarder euro.  Placeringsavkastningen blev 6,3 miljarder euro på plus. Inom den offentliga sektorn var inkomsterna 9,5 miljarder och utgifterna 10,3 miljarder. Placeringsavkastningen blev 3,9 miljarder euro på plus.

Arbetspensionssystemets inkomster utgörs av försäkringsavgifterna, Sysselsättningsfondens andel och statens andelar. Utgifterna utgörs av utbetalda ersättningar, totala driftskostnader och skatter.

Läs mer:


Pensionstillgångar och placeringstillgångar

När man talar om pensionssystemets tillgångar hänvisar man både till pensionstillgångarna och till arbetspensionssystemets placeringstillgångar.  Skillnaden beror på att pensionstillgångarna inkluderar övriga fordringar och skulder och materiella nyttigheter som ingår i balansräkningen. Dessa poster medräknas inte i placeringstillgångarna.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.