Tillbaka till Aktuellt
2.6.2023
Kuva: Johnér Bildbyrå

Enligt undersökningen varierar arbetsgivarnas pensionsåldersnorm i de olika europeiska länderna. Normen är högre i de länder där den lagstadgade pensionsåldern är högre. Pensionsåldersnormen är hög i de nordiska länderna: Danmark, Island, Norge och Sverige.

I Finland anser arbetsgivarna i genomsnitt att en 70-åring är för gammal för att arbeta, och att en 54,2-åring är för ung för att pensionera sig. Jämfört med andra europeiska länder är de finländska arbetsgivarnas pensionsåldersnorm i genomsnitt högre. Lägst är pensionsåldersnormen i Slovakien, Frankrike och Bulgarien.

– Landets lagstadgade pensionsålder verkar vara starkt sammankopplad med den normativa pensionsåldern, säger specialforskare Aart-Jan Riekhoff på Pensionsskyddscentralen.

Genomsnittliga åldersnormer bland arbetsgivare och arbetstagare efter land: ”för ung för att gå i pension” och ”för gammal för att arbeta”   

 

På frågan ’när är en person för gammal för att arbeta’ hade de svarande arbetsgivarna högst åldersnorm i Danmark, där den var nästan 77 år, och i Island, i Norge, Sverige, Österrike och Schweiz där den var ca 75 år. De lägsta normerna fanns å andra sidan hos arbetsgivare i Bulgarien, Frankrike och Slovenien, där de var mellan 62–63 år.  

Arbetstagarnas norm för när man är för gammal för att arbeta var som högst i Österrike och Schweiz, ca 73–74 år, medan de flesta nordiska länder hänger tätt efter. De lägsta åldersnormerna hos arbetstagare i samma fråga var i Bulgarien, Slovenien och Ungern, ca 62 år.  

I frågan om när man är för ung för att pensionera sig hade arbetsgivarna på Island och i Norge högst norm, ca 56 år. De lägsta åldersnormerna hittades i Slovakien och Schweiz, där de var ca 44 år. Arbetstagarna å sin sida uppgav högst åldersnorm i samma fråga i Norge, på Island och på Cypern där den var ca 53–54 år. De lägsta åldersnormerna (då man frågar arbetstagarna) hittades i Spanien, Frankrike och Storbritannien, ca 44–45 år. Källan är European Social Survey, omgång 9 från år 2018. 

Nationellt formad åldersuppfattning bakom pensionsåldersnormen

Kulturellt formade uppfattningar om ålder påverkar på ett betydligt sätt pensionsåldersnormen, eftersom arbetsgivarnas och arbetstagarnas normer inom länderna i samtliga fall ligger nära varandra.

– Överlag ligger arbetsgivarnas norm för pensionsålder i Europa oftast över arbetstagarnas. Arbetsgivarna tycks förhålla sig mer positivt än arbetstagarna till ett längre arbetsliv och en senare pensionering, säger Riekhoff.

Att undersöka pensionsåldersnormer är viktigt med tanke på målet att förlänga arbetslivet

I undersökningen har studerats hur pensionsåldersnormen skiljer sig åt i 27 europeiska länder. Man har i varje enskilt land granskat åldersintervallet mellan ”för ung för att gå i pension” och ”för gammal för att arbeta”. Dessa åldersgränser antas påverka arbetsgivarnas beslut när de rekryterar och utbildar personal.

Att studera ålderspensionsnormer är enligt Riekhoff viktigt med tanke på målet att förlänga arbetsliven.

– Politiska åtgärder som syftar till att uppmuntra längre yrkesbanor på slutrakan riskerar att bli verkningslösa om inte arbetsgivarna är villiga att fortsätta att anställa och hålla kvar också äldre arbetstagare. 

Forskningspublikationen: Employers’ Retirement Age Norms in European Comparison (Work, Aging and Retirement)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.