Tillbaka till Aktuellt
21.5.2021

Det har blivit betydligt ovanligare att bli sjukpensionerad tills vidare efter att ha fått rehabiliteringsstöd, men det har inte blivit lika mycket vanligare att börja arbeta igen. Många får rehabiliteringsstöd under en längre tid eller blir arbetslösa eller beroende av andra bidrag

I en registerundersökning nyligen jämfördes hurdan situationen var för personer som börjat få rehabiliteringsstöd åren 2006 och 2015 under de följande fyra åren. Undersökningen byggde på uppgifter om ca 18 000 personer som fick rehabiliteringsstöd.

Mellan tidsperioderna minskade andelen personer som blev varaktigt sjukpensionerade med 17 procentenheter (från 58 till 41 procent), medan återgången i arbete ökade med bara sex procentenheter (från 24 till 30 procent).

– De som hade börjat få rehabiliteringsstöd fick fortsatt rehabiliteringsstöd under en längre period eller blev arbetslösa eller annars utanför arbetslivet, säger specialforskare Mikko Laaksonen på Pensionsskyddscentralen.

Utvecklingen har varit svagare i synnerhet bland unga personer och dem som lider av psykisk ohälsa. Trots att de i lägre grad än förut beviljades varaktig sjukpension, ökade återgången i arbete nästan inte alls.  De som i högre grad började arbeta igen efter att ha fått rehabiliteringsstöd var män, äldre personer, de som led av somatiska sjukdomar och de som fått yrkesinriktad rehabilitering.

Enligt Mikko Laaksonen behöver det satsas mera på att allt fler av dem som fått rehabiliteringsstöd inte helt faller mellan stolarna.

– Rehabiliteringsstöd betalas under längre perioder än tidigare, men när tiden förlängs, minskar sannolikheten för att personen börjar arbeta igen. Även om en del börjar arbeta igen ännu efter långvarigt rehabiliteringsstöd, finns det skäl att fundera på det ändamålsenliga med att tiden med rehabiliteringsstöd förlängs. 

Mikko Laaksonens artikel Work Resumption after a Fixed-Term Disability Pension: Changes over Time during a Period of Decreasing Incidence of Disability Retirement  i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.