Tillbaka till Aktuellt
23.3.2022
Dekorativ bild

Pensionstillgångarna ökade med 33 miljarder euro under året. De ökade i synnerhet tack vare arbetspensionsförsäkrarnas goda placeringsår. Också premieinkomsten utvecklades gynnsamt på grund av att lönesumman ökade. Utgiftsökningen dämpades av en låg inflation.

Arbetspensionssystemets utgifter översteg premieinkomsten, dvs. de influtna pensionsavgifterna, år 2021. Inkomsterna var 29 miljarder euro och utgifterna 31 miljarder euro. För placeringsavkastningens del var året exceptionellt gott: avkastningen var 35 miljarder euro.

Till följd av detta ökade arbetspensionsfonderna med 33 miljarder och uppgick vid slutet av året till 258 miljarder euro. Siffrorna är preliminära och preciseras i juni, när mer omfattande statistik över penningflödet blir färdig.

Den ekonomiska tillväxten avspeglades i placeringsavkastningen och premieinkomsten

Det andra coronaåret var en tid av hög avkastning på placeringsmarknaden. Pensionstillgångarna ökade speciellt tack vare avkastningen på aktiemarknaden, och arbetspensionsförsäkrarnas solvens stärktes.

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade lönesumma ökade med drygt fem procent år 2021. I och med att lönesumman ökade och den tillfälliga sänkning av arbetspensionsavgiften som införts p.g.a. coronapandemin upphörde att gälla ökade arbetspensionssystemets inkomster med ca 2 miljarder euro jämfört med år 2020.

Ökningen av arbetspensionssystemets utgifter blev tillfälligt långsammare. Till det bidrog i synnerhet den låga inflationen år 2020 genom arbetspensionsindexet. Utgiftsökningen dämpades också för att antalet nya invalidpensioner minskade.  

– Året stärkte finansieringen av arbetspensionerna till många delar. Exempelvis ökade de privata försäkrarnas kollektiva aktiebuffert med ca 6 miljarder euro och den genomsnittliga solvensen översteg 136 procents nivå. Det är bra, eftersom arbetspensionsutgifterna uppskattas öka i en jämn takt under de kommande åren och det nu råder stor osäkerhet om ekonomin, säger aktuariechef Jaakko Aho på Pensionsskyddscentralen.

Premieinkomsten inom arbetspensionssystemet för den privata sektorn var 19 miljarder euro och utgifterna 20 miljarder euro.  Placeringarna avkastade 22 miljarder. Inom den offentliga sektorn var inkomsterna något under 11 miljarder och utgifterna drygt 11 miljarder. Placeringarna avkastade 13 miljarder euro.

Inflytande avgifter inom arbetspensionssystemet utgörs av försäkringsavgifterna, Sysselsättningsfondens andel och statens andelar. Utgifterna utgörs av utbetalda pensioner, totala driftskostnader och skatter.

Läs mer: Statistiksida om penningflödena inom arbetspensionssystemet


Pensionstillgångar och placeringstillgångar

När man talar om pensionssystemets tillgångar hänvisar man både till pensionstillgångarna och till arbetspensionssystemets placeringstillgångar. Skillnaden beror på att pensionstillgångarna inkluderar övriga fordringar och skulder och materiella nyttigheter som ingår i balansräkningen men inte medräknas i placeringstillgångarna. I slutet av år 2021 uppgick arbetspensionssystemets placeringstillgångar till 255 miljarder euro.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.