Tillbaka till Aktuellt
12.5.2022

De FöPL-försäkrade företagarnas antal fortsatte öka under det andra coronaåret. För nära var tredje företagare fastställdes den pensionsgrundande FöPL-arbetsinkomsten på eller nära miniminivån. Trenden med att försäkra nära den lägsta gränsen ser ut att ha stannat upp efter en period på flera år, framgår det av Pensionsskyddscentralens statistik.

År 2021 började 24 000 nya företagare bedriva verksamhet. Det fanns totalt 216 000 FöPL-försäkrade företagare, 4 000 fler än året innan. 

Företagarnas genomsnittliga FöPL-arbetsinkomst sjönk en aning, och var 21 600 euro på årsnivå. De nya företagarnas genomsnittliga arbetsinkomst däremot ökade en aning, och var 15 800 euro. 

FöPL-arbetsinkomsten är grunden för företagarens arbetspensionsförsäkring och sociala trygghet. En företagare ska låta fastställa sin arbetsinkomst så att dess belopp motsvarar värdet av företagarens arbetsinsats. FöPL-arbetsinkomsten fastställs av en arbetspensionsanstalt.

Andelen som försäkrade vid lägsta gränsen minskade

För nästan var tredje av företagarna (29 %) fastställdes arbetsinkomsten vid eller nära den lägsta gränsen enligt FöPL (8 064 €). Hos nya företagare var andelen nära hälften (44 %). 

Att försäkra nära den lägsta gränsen eller nära den har varit en växande trend framför allt bland nya företagare. I fjol avtog ändå ökningen och andelen sjönk för första gången på år. Minskningen är en positiv vändning, som det ändå är för tidigt att dra slutsatser av.   

– Det blir intressant att se om den positiva trenden är här för att stanna, säger utvecklingschef Eeva Poutiainen från Pensionsskyddscentralen. 

Som en följd av försäkring vid den lägsta gränsen minskar FöPL-premieinkomsten, och det har i sin tur ökat på statens andel av finansieringen av FöPL-pensionerna de senaste åren. År 2021 finansierade staten företagarnas pensioner med ca 380 miljoner euro.

FöPL är grunden för företagares sociala trygghet

Pensionsförsäkringen tryggar företagarens utkomst när han eller hon upphör med företagarverksamheten på grund av arbetsoförmåga eller ålder. Familjepension som betalas till änkan eller änklingen och barnen ger ekonomisk trygghet när en familjeförsörjare har dött.

Enligt FöPL-arbetsinkomsten bestäms pensionen och dessutom många socialförsäkringsförmåner, såsom sjukdagpenning, arbetslöshetsförmåner och föräldradagpenning. Den nedre gränsen för arbetsinkomst som ger rätt till utkomstskydd vid arbetslöshet var 13 247 euro om året (2021). 

Läs mer:

FöPL-försäkrade och arbetsinkomst – statistiksida

Företagarens försäkring grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten

Bild: Gettyimages

Nyhetens ingress har ändrats och texten har kompletterats med ”FöPL-arbetsinkomsten fastställs av en arbetspensionsanstalt.” 12.5 kl. 12.40. Meningen ”För nära var tredje av företagarna (29 %) fastställdes arbetsinkomsten vid eller nära den lägsta gränsen enligt FöPL (8 064 €).” har ändrats 12.5 kl. 13.30.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.