Sveriges pensionssystem i korthet

Det nya allmänna pensionssystemet som träder i kraft steg för steg, består av en inkomstpension och en kompletterande garantipension, som ger en minimitrygghet.  Garantipensionen gäller alla som är bosatta i landet. Inkomstpensionen gäller alla löntagare och företagare.

Dessutom finns det omfattande obligatoriska tilläggspensionssystem, som baserar sig på arbetsmarknadsavtal och omfattar löntagare inom både den offentliga och den privata sektorn. Tilläggspensionssystemen omfattar ca 90 % av löntagarna.

Pensionsålder

Pensionsåldern för garantipension är 65 år. Inkomstpensionen kan tas ut enligt eget val efter fyllda 61 år.

Förmåner och hur pensionen bestäms

Ålderspension

Full garantipension, som är bosättningsbaserad, tjänas in på 40 år. Garantipensionen förutsätter minst 3 års bosättningstid i Sverige varav 2 år ändå kan vara perioder i ett annat EU- eller EES-land eller perioder i Schweiz.  Garantipensionen är arbetspensionsavhängig och betalas till dem som har minst eller ingen arbetspension alls (=inkomstrelaterad pension).

Rätt till inkomstrelaterad ålderspension (arbetspension) bestäms utgående från de inbetalda pensionsavgifterna från hela yrkesbanans tid (avgiftsbaserat system). Pensionsavgiften är 18,5 % av de pensionsgrundande inkomsterna: 16 procentenheter av avgiften går till tillväxten av inkomstpensionen och 2,5 procentenheter till tillväxten av fondpensionen.

Inkomster som berättigar till pension är utöver arbetsinkomster också skattepliktiga sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsdagpenningar och inkomstrelaterad invalidpension. Pensionen tillväxer också av vård av barn, studier och militärtjänstgöring.  För personer som är födda före 1954 bestäms pensionen delvis som tilläggspension och delvis enligt det nya inkomst- och fondpensionssystemet. Tilläggspensionen räknas enligt bestämmelserna i den gamla pensionslagen. Ålderspensionen i Sverige kan beviljas som full, eller ¾, ½, eller ¼-pension.

Invalidpension

Sjuk- och aktivitetsersättning som beviljas enligt sjukförsäkringen kan beviljas som full, ¾ , ½ eller ¼-pension. Aktivitetsersättning kan betalas till sökande som är i åldern 19-29 och sjukersättning till sökande i åldern 30-64. Den sökandes arbetsförmåga ska på grund av sjukdomen ha minskat med minst ¼-del i jämförelse med alla arbeten som finns på arbetsmarknaden. Aktiveringsersättningen är alltid en tidsbegränsad förmån. Sjukersättning kan endast betalas om arbetsoförmågan är varaktigt nedsatt och alla möjligheter till en arbetsåtervändo är utredda.

För att kunna beviljas sjuk- och aktivitetsersättning krävs att personen som söker pension har varit försäkrad i Sverige för arbete när arbetsoförmågan börjat. För den som är bosatt i Finland räcker det med att den pensionssökande har arbetat i Finland eller fått inkomstrelaterad sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning eller arbetspension vid pensionsfallstidpunkten som är bekräftad av Sverige.  Den inkomstrelaterade ersätt-ningen är 64 % av medeltalet för de tre bästa åren som ingår i den kontrollperiod som föregår pensionsfallet. För en pensionssökande som bor i Finland räknas inkomståren från och med den tidpunkt för när de första inkomsterna i Sverige förtjänats.

Sjuk- och aktivitetsersättningen kompletteras av garantiersättningen, som bestäms utgående från bosättningstiden i Sverige. För att få den bosättningsbaserade garantidelen förutsätts minst 3 års bosättningstid i Sverige varav 2 år ändå kan vara perioder i ett annat EU- eller EES-land eller perioder i Schweiz. Den inkomstrelaterade sjukersättningen minskar på garantiersättningen och då den överskrider en fastställd övre gräns betalas ingen garantiersättning.

Familjepension

Familjepension betalas till efterlevande make, barn samt till sambo som tidigare varit gift med förmånslåtaren eller som har gemensamma barn med förmånslåtaren. Till efterlevande make utan barn betalas omställningspension i högst 12 månader. Om barn finns, kan pensionen betalas ända till det att det yngsta barnet fyller 12 år. Om det inte finns barn under 12 år kan det till den efterlevande maken betalas pension för 12 månader till, men högst ända till det att antingen det yngsta barnet fyller 18 år eller den efterlevande fyller 65 år.

En änka som är berättigad till efterlevandepension enligt det gamla systemet kan få änkepension hela livet.

Finansiering (2011)

Arbetsgivarens ålderspensionsavgift är 10,21 %, efterlevandepensionsavgiften 1,70 % och sjukförsäkringsavgiften 5,02 % av bruttolönen. Av arbetsgivaren tas dessutom ut en föräldraförsäkringsavgift på 2,2 %, arbetsskadeavgift på 0,68 %, arbetsmarknadsavgift på 2,91 % och allmän löneavgift på 9,23 %. Arbetsgivaravgifterna är totalt 31,42 %.

Av arbetstagaren tas endast allmän pensionsavgift ut, som är 7 % av de inkomster som understiger inkomsttaket.

Inkomsttaket: 8,07 gånger inkomstbasbeloppet, dvs. ca 3 600 € per månad.

Företagarens socialförsäkringsavgifter är totalt 28,97 %.

Garantipensionerna bekostas med skattemedel.

På andra webplatser:

Administration

Pensionsmyndigheten har från och med början av år 2010 ansvarat för administrationen av de lagstadgade pensionerna. Före förvaltningsreformen 2010 ansvarade Försäkringskassan för administrationen och beviljandet av garanti- och inkomstpensioner.  Premiepensionsförsäkringen sköttes av Premiepensionsmyndigheten, PPM.

Skatteverket samlar in pensions- och andra socialförsäkringsavgifter.

På andra webplatser: