Spaniens pensionssystem i korthet

Lagstadgade pensionssystem

Spaniens pensionssystem grundar sig i huvudsak på arbete. Det lagstadgade pensionssystemet består av arbetspensioner och ett system av minimipensioner. De utkomstförmåner som ges i sista hand ansvarar de självständiga kommunerna för.

Huvuddelen av löntagarna hör till det allmänna systemet för social trygghet (Régimen General de la Se-guridad Social). Det kompletteras av pensionssystemen för specialbranscher och tjänstemän. Arbetspensionssystemet omfattar löntagare från 16 års ålder.

Företagarnas pensionssystem omfattar företagare som fyllt 18 år och deras familjemedlemmar om de inte är försäkrade i något annat system.  Försäkrade som har betalat försäkringsavgifter i 1 800 dagar före år 1967 omfattas av det tidigare gällande pensionssystemet (Pensione del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, SOVI).

Betydelsen av till tilläggspensionsskydd

Utöver det lagstadgade skyddet finns i Spanien arbetsmarknadsbaserade tilläggspensionssystem och frivilligt pensionsförsäkrande.  De utomstående systemen inverkar endast i liten mån på det lagstadgade pensionssystemet.

Pensionsålder

Ålderspensionsåldern är i regel 65 år, men på några yrkesgrupper tillämpas en lägre pensionsålder. Det är möjligt att på vissa villkor ta ut ålderpensionen i förtid fr.o.m. 61 års ålder.

Förmåner

Från det lagstadgade pensionssystemet betalar man förmåner på följande grunder: ålder, arbetsoförmåga och avliden familjeförsörjare. Det är möjligt att skjuta upp pensionen eller ta ut den i förtid, också del-tidspension är möjligt.

Invalidpension betalas endast på grund av permanent arbetsoförmåga (4 grader).  Tidsbundna förmåner för arbetsoförmåga betalas från sjukförsäkringssystemet.

Till familjepensionsförmånerna är i främsta hand maken (och i vissa fall före detta make och sambo) och barn berättigade.   Barnbarn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar kan vara berättigade till pension som betalas till andra förmånstagare ifall den hopräknade summan för efterlevande- och barnpensioner inte överstiger 100 % av den pensionsgrundade lönen. Varje person som är berättigad till familjepension ska ha bott med förmånslåtaren och vara ekonomiskt beroende av honom eller henne. Därtill så är förmå-nerna behovsprövade.

Försäkrade som har varit försäkrade den förutsatta tiden är berättigade till pensionsförmåner. För att erhålla ålderspension krävs en försäkringstid på minst 15 år.

Hur pensionen bestäms

Pensionsförmånerna betalas 14 gånger om året. Förmånernas storlek påverkas bland annat av försäkringstidens längd, den försäkrades arbetsinkomster, pensionstagarens ålder, familjeförhållanden och pensionstagarens inkomster. För förmånerna har bestämts miniminivåer, som beror på bland annat på om pen-sionstagaren har en ekonomiskt beroende make.

Månadspensionen räknas ut genom att multiplicera den pensionsgrundade lönen med en koefficient som bestäms enligt försäkringstidens längd.  Den pensionsgrundade lönen som används vid uträkningen av ålderspensionen fastställs genom att dividera lönen som är grund för försäkringsavgiften för de 180 månader som föregår pensioneringen med talet 210.

När en person har en försäkringstid på 15 år, är ålderspensionens storlek 50 % av den pensionsgrundade lönen. Koefficienten växer med tre procent för de försäkringsår som befinner sig mellan 16-25 år och med två procent efter 26 års tid.  Full pension vars månadsstorlek är 100 % av den pensionsgrundade lönen betalas på basis av en försäkringstid på 35 år. Pensionen kan vara högst 100 % av den pensionsgrundade lönen. Undantag är uppskjuten pension.

Finansiering (2010)

Pensionsförmånerna bekostas av arbetsgivarnas och de anställdas försäkringsavgifter. Staten finansierar arbetspensionernas miniminivå och de minimipensioner som inte beror på försäkringsavgifter. Socialför-säkringsavgifterna är år 2010 följande:

  • Allmän socialförsäkringsavgift (inneh. pensioner): 23,6%
  • Arbetslöshetsförsäkringsavgift 5,5 %
  • Lönegarantifond (FOGASA):  0,2 %
  • Yrkesutbildning:  0,7 % ‘
  • Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar: varierar enligt branschens olycksfallsrisk 0,9-7,15 %

I löntagarnas allmänna pensionssystem är de anställda indelade i 11 klasser enligt bransch. De övre och undre inkomstgränserna som är till grund för försäkringsavgifterna bestäms enligt yrkeskategori.

År 2010 betalar de försäkrade i företagarnas allmänna system 29,8 % i försäkringsavgift. I avgiften ingår också försäkringsavgiften för kortvarig arbetsoförmåga (sjukdagpenning). Om personen inte har tidigare nämnda försäkring är försäkringsavgiften 26,5 %.

Administration

Pensionssystemet består av löntagarnas allmänna system, företagarnas system, kolgruvearbetarnas system, fiskarnas system, lantbruksarbetarnas system och systemet för dem som arbetar inom hushåll.  De anställda inom kommunerna, självständiga förvaltningsområdena och vissa anstalter är försäkrade i det allmänna systemet och andra tjänstemän omfattas av offentliga ömsesidiga system.

Det lagstadgade pensionsskyddet övervakas i sin helhet av arbets- och immigrationsministeriet(Ministerio de Trabajo e Inmigración).

Nationella socialförsäkringsinstitutet (Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS) administrerar systemet och betalar förmånerna.

Sjömännens socialförsäkringsinstitut (Instituto Social de la Marina, ISM) administrerar sjömännens soci-alförsäkring tillsammans med den allmänna socialförsäkringsfonden.

Minimiförmånerna administreras av institutet för social service (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO).

Den allmänna socialförsäkringskassan (Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS) administrerar systemets tillgångar, registrerar arbetsgivare och de försäkrade samt samlar in försäkringsavgifter.

För fastställandet av arbetsoförmågan ansvarar en nämnd (EVI), som verkar under tillsyn av nationella socialförsäkringsinstitutet.

Finansministeriet  (Ministerio de Economía y Hacienda) och dess avdelning som ansvarar för försäkringar och pensionsfonder (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) administrerar det frivilliga tilläggspensionsskyddet.

Investerings- och pensionsfondsföreningen Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).