Penningflödena kring arbetspensionerna

Arbetspensionerna finansieras med pensionsavgifter som tas ut av arbetsgivare, arbetstagare och företagare och dessutom med Arbetslöshetsförsäkringsfondens inbetalningar till arbetspensionssystemet, statens andelar och fonderade arbetspensionspengar och avkastningen på dem.

Arbetsgivarna betalar in pensionsavgifter som motsvarar de anställdas löner till sina arbetspensionsanstalter, som med dem bekostar löpande arbetspensioner som de ansvarar för och också förbereder sig för utbetalning av framtida pensioner genom att fondera avgifter. Företagarna och lantbruksföretagarna betalar själv in sina pensionsavgifter till pensionsanstalterna.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ersätter kostnader för pensionsskydd som löntagare tjänat in på basis av arbetslöshets- och utbildningsdagpenning samt alterneringsersättning till pensionsanstalterna.  Alla pensionsanstalter deltar i att betala kostnaderna för pensioner som tjänats in på basis av oavlönade perioder med olika slags dagpenningar. Dessutom ersätter staten pensionsförmåner för studie- och barnavårdstider till pensionsanstalterna.

Pensionsskyddscentralens visualisering åskådliggör tillgångarna och penningflödet inom arbetspensionssystemet. Välj vilket år du vill studera och se hur pensionspengarna har rört sig.

Penningflödena inom arbetspensionssystemet 2017

Studera penningflödena inom arbetspensionssystemet med hjälp av visualiseringen

Siffrorna skiljer sig från dem som publicerats bilagan i tidskrifterna Työeläke 3:2018 och Arbetspension 1:2018. Där uppgavs att pensionsmedlen uppgår till 200,8 miljarder euro och placeringstillgångarna till 199,1 miljarder. I dessa siffror saknas FPA och Finlands Bank (sammanlagt 1,4 md euro), som är med i statistiken över penningflödet.

Pensionsavgifterna används till att betala arbetspensioner, och dessutom fonderas avgifter. En del av dem används till arbetspensionsanstalternas omkostnader och rörelsekostnader. Sådana är t.ex. kostnader för pensionsanstaltens verksamhet, såsom löner, arvoden och lönebikostnader. Kostnaderna för pensionsanstaltens placeringsverksamhet räknas inte med i rörelsekostnaderna.

Arbetspensionsanstalterna har placerat pensionspengarna huvudsakligen i aktier, masskuldebrev och fastigheter både i Finland och utomlands. För närvarande fördelas placeringarna ganska jämt mellan Finland, euroområdet och länder utanför euroområdet. Utförligare information om placeringsverksamheten finns bl.a. på Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s webbplats.

Läs mer:

På andra webplatser: