Alla blogginlägg

Under de senaste åren och månaderna har det i pensionslagstiftningen i Sverige gjorts flera ändringar som ofrånkomligen också påverkar sådana personer som bor i Finland och har tjänat in pensionsrätt i Sverige eller redan får pension därifrån. Här sammanfattar vi de viktigaste ändringarna i den svenska pensionslagstiftningen.

Stigande pensionsålder har varit en trend i hela Europa de senaste åren, och Sverige utgör inget undantag. Pensionsåldern höjs steg för steg både för inkomstpensionen och den bosättningsbaserade garantipensionen.  

För närvarande kan man börja ta ut svensk inkomstpension tidigast vid 62 års ålder och garantipension vid 65 års ålder. Om inkomstpensionen har beviljats före 65 års ålder, utfärdar den svenska Pensionsmyndigheten automatiskt ett beslut om rätten till garantipension när pensionstagaren fyller 65 år.  

I början av år 2023 höjs den tidigaste möjliga uttagsåldern för inkomstpension till 63 år och för garantipension till 66 år.  

Följande höjning av pensionsåldern sker 2026, då den lägsta uttagsåldern för inkomstpension höjs till 64 år och åldern för garantipension knyts till medellivslängden så att garantipensionsåldern år 2026 blir 67 år. 

Pensionsålder i Sverige efter födelseår

Födelseår Lägsta ålder för inkomstpensionLägsta ålder för garantipension 
1957 eller tidigare61 65  
1958 61 66 
1959 62 66 
1960 62 67 
1961 63 Har inte ännu fastställts
1962 63 Har inte ännu fastställts
1963 64 Har inte ännu fastställts

Svensk garantipension – från höjning till indragning

I juni 2022 fattade Sveriges riksdag två viktiga beslut om den bosättningsbaserade pensionen, dvs. garantipensionen, vilka kan också kan leda till lite speciella situationer med tanke på pensionstagare som bor utanför Sverige.

Det ena beslutet var att höja garantipensionen fr.o.m. 1.8.2022 så att garantipensionen till alla som var berättigade till den räknades om, vilket ledde till att en del av dem fick en större garantipension än tidigare. För en del pensionstagare innebar det också att de i praktiken för första gången började få garantipension, eftersom inkomstpensionens storlek tidigare hade medfört att de inte hade fått garantipension.

Samtidigt fattades emellertid ett annat beslut om att utbetalningen av garantipension till personer bosatta utanför Sverige helt och hållet upphör i slutet av år 2022. Nya garantipensioner beviljas fr.o.m. 1.10 inte längre till sökande som bor utanför Sverige, och utbetalningen av löpande garantipensioner till utlandet upphör 31.12. De pensionstagare som bor utanför Sverige och som tack vare omräkningen i augusti 2022 för första gången också började få garantipension kommer alltså inte att få åtnjuta den särskilt länge.

Indragningen av garantipension gäller ålderspensionstagare som är födda år 1938 eller senare och dem som får familjepension från Sverige i form av garantipension till omställningspension.

Mildare kriterier för sjukersättning för dem som fyllt 60

Fr.o.m. 1.9.2022 har kriterierna för beviljande av sjukersättning (den svenska motsvarigheten till sjukpension) till sökande som fyllt 60 år gjorts litet mildare. Om sökanden har fyllt 60 år bedöms hens arbetsförmåga framöver i förhållande till sådant arbete som sökanden har erfarenhet av under de 15 sista åren innan hen blev arbetsoförmögen. Den på mildare kriterier beviljade sjukersättningen kallas också trygghetspension. Av yngre sökande krävs att deras arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till allt arbete.

Pensionsrätt också för kortvarigt arbete

Man kan ha tjänat in pension i det allmänna pensionssystemet i Sverige också för en kort arbetsperiod, t.ex. sommarjobb. Hur länge eller i vilken ålder man har arbetat i Sverige påverkar inte uppkomsten av pensionsrätt. Man tjänar in inkomstpension för varje år då inkomsterna av arbete i Sverige överstiger en viss minimigräns, som t.ex. år 2022 är 20 431 kronor.

På andra webbplatser:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.