Kapitalvärdeskoefficienterna

Kapitalvärdeskoefficienterna som används inom den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen grundar sig på en beräkningsgrundsmodell som social- och hälsovårdsministeriet fastställt år 1962. Kapitalvärdskoefficienterna behövs i försäkringsmatematiska kalkyler t.ex. för att fastställa den avgift som ska fonderas i förväg och beräkna ansvarsskulden. I kapitalvärdeskoefficienterna beaktas t.ex. dödligheten och avkastningen på placeringar genom förräntning.

Som hjälp vid beräkningen av kapitalvärdeskoefficienterna kan man använda så kallade diskonterings- och kommutationsfunktioner. Diskontering betyder att ett framtida penningbelopp, som framtida pensionsutgifter, omräknas med hjälp av förräntningen till en tidigare tidpunkt, t.ex. till idag. Diskonterings- och kommutationsfunktioner är t.ex. funktionerna D och N x

Funktionen D x beskriver en nyfödds sannolikhet att vara vid liv vid åldern x diskonterad till födelsetidpunkten. Funktion N x beskriver det förväntade sammanlagda värdet av en nyfödds pension som är av en enhets storlek, börjar vid åldern x och betalas livet ut. Det förväntade värdet har diskonterats till födelsetidpunkten. Med hjälp av funktionerna D x och N x kan man räkna t.ex. engångsbetalningar av pensioner eller pensionsansvar. Funktioner som beskriver engångsbetalningar av pensioner betecknas med A.

Närmare upplysningar om definitionerna och beräkningen av kapitalvärdeskoefficienterna finns i boken Pääoma-arvokertoimet, som Pensionsskyddscentralen gett ut. Kapitalvärdeskoefficienterna siffervärden finns i Pensionsskyddscentralens Statistikdatabas (än så länge på finska: Tilastokanta> Työeläkkeiden rahoitus ja kustannustenjako> Pääoma-arvot).

Läs mer: