Tillbaka till Aktuellt
3.5.2023
Foto: Katri Lehtola

År 2022 inleddes närmare 35 000 nya partiella ålderspensioner, vilket är alla tiders rekord. En betydande del välavlönade personer valde i fjol den partiella ålderspensionen. Den tas vanligen ut till hälften, vilket i genomsnitt var 830 euro i månaden.

Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) nya statistik var fjolåret ett rekordår för den partiella ålderspensionen. År 2022 inleddes närmare 35 000 nya partiella ålderspensioner vilket är ungefär två och en halv gång fler jämfört med tidigare år. Samtidigt steg medelåldern för dem som tog ut pensionsförmånen eftersom speciellt finländare nära den lägsta pensionsåldern ivrigt ansökte om den partiella ålderspensionen. Medelåldern för dem som valde förmånen var i fjol 62,4 år. 

Huvudorsaken till den kraftiga ökningen av antalet som fick partiell ålderspension var den exceptionella indexutvecklingen. Om man i fjol planerade att man börjar ta ut den egentliga ålderspensionen under den första halvan av år 2023, var det fördelaktigt att ta ut den partiella ålderspensionen redan under år 2022. 

  – Många finländare nära pensionsåldern räknade att den rejäla höjningen av arbetspensionsindex vid årsskiftet skulle höja beloppet på den partiella ålderspensionen avsevärt. Då blir en egentlig ålderspension som inleds under början av år 2023 större än om den partiella ålderspensionen inte skulle ha inletts i fjol, säger PSC:s utvecklingschef Jari Kannisto.

Större pensioner än genomsnittet i slutet av året

Det nya pensionsslaget, partiell förtida ålderspension, som infördes i samband med arbetspensionsreformen år 2017, har varit rätt så populär. Fjolåret var ett annorlunda år och framhävs av att många av dem som tog ut partiell pension hade en pension som var större än genomsnittet. 

–  Den partiella pensionen var tydligt större hos dem som tog ut den under slutåret. Skillnaden i pensionsstorleken syns också i granskningen efter åldersklass. Dessutom fanns det många välavlönade bland dem som valde att ta ut pensionen under slutåret och som hade pensioner som tydligt översteg den genomsnittliga nivån för partiell ålderspension, säger Kannisto.

Partiella ålderspensioner som inletts år 2022, grafens i data i en Excel-tabell

Partiell ålderspension innebär att man kan ta ut antingen hälften eller en fjärdedel av sin pensionsintjäning. I fjol var ca fyra av fem av de partiella ålderspensionerna halvor, i genomsnitt 830 euro i månaden.  

Man kan få partiell ålderspension från och med 61 års ålder. I vanliga fall väljer ca var tionde 61-åring pensionsförmånen. I fjol använde sig rent av var sjätte av dem födda år 1961 den här möjligheten.  

– Deras tid till pensionsåldern var i genomsnitt 3 år och 6 månader, vilket innebar en förtidsminskning på i genomsnitt 150 euro för en månadspension som betalades till 50 procent, säger Kannisto.

Majoriteten av dem som valt den partiella ålderspensionen fortsätter i arbete

När deltidspensionen ersattes med partiell ålderspension var lagstiftarens målsättning att den nya pensionsformen skulle uppmuntra finländare att fortsätta arbeta vid sidan av pensionen.  

År 2022 var ca fyra av fem dem som tog ut halva av den partiella ålderspensionen i arbete före pensionsförmånen började. Av dem som tog ut en fjärdedel av pensionen var det ännu fler som arbetade. Den största delen av dem fortsatte arbeta vid sidan av pensionen.  

– Av dem som valde hälften av pensionen fortsatte över 70 procent arbeta. Av dem som valde en fjärdedel av pensionen fortsatte närmare 90 procent att arbeta.  Mot slutåret ansöktes pensionen om i första hand av dem i arbete, vilket höjde på andelen som fortsatte arbeta tydligt jämfört med året innan. 

Medelinkomsterna före uttaget av den partiella ålderspensionen för dem som valde pensionen skiljer sig inte märkbart från medelinkomsterna för löntagare i samma ålder.

Arbetslivspensionen en förmån för få

I 2017 års pensionsreform introducerades också arbetslivspensionen som en ny pensionsform. Ansökningarna om den har varit få och endast ett fåtal pensioner har beviljats. I fjol började 105 män och 14 kvinnor få arbetslivspension. 

Tre av fyra arbetslivspensioner beviljades på grund av sjukdomar i rörelseorganen. Andelen för dem av de beviljade pensionerna har ökat.  

De som går i arbetslivspension har en lång arbetshistoria bakom sig. I fjol hade de som gick i arbetslivspension i genomsnitt drygt 39 arbetspensionsförsäkrade arbetsår bakom sig.  Vid utgången av år 2022 var arbetslivspensionens storlek i genomsnitt 2 150 euro i månaden.

Partiell ålderspension

  • infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017
  • ger dem som fyllt 61 år en möjlighet att börja ta ut en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension
  • minskar pensionen permanent med en förtidsminskning på 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tas ut före den lägsta pensionsåldern
  • kan också tas ut efter den lägsta pensionsåldern. Om partiell ålderspension börjar först efter den lägsta pensionsåldern, utökas den med en uppskovsförhöjning som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp.
  • omfattas inte av någon kontroll av arbetstiden eller lönen. Pensionstagaren kan arbeta eller vara arbetslös och ta ut pensionen.

Arbetslivspension

  • kan beviljas till en minst 63-årig arbetstagare före ålderspensionen
  • förutsätter minst 38 års yrkesbana i ansträngande och slitsamt arbete
  • förutsätter ett läkarutlåtande om nedsatt arbetsförmåga
  • utgörs av pensionstagarens intjänade pension vid den tidpunkt då arbetslivspensionen börjar
  • betalas tills pensionstagaren uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.