Tillbaka till Aktuellt
14.9.2023
Kuva: Katri Lehtola

Ett trivsamt och meningsfullt arbete, en lägre känsla av stress och färre upplevda förändringar i arbetet är faktorer som hänger ihop med att man arbetar förbi sin lägsta möjliga pensionsålder. Detta framgår av Pensionsskyddscentralens (PSC) enkätundersökning, som riktade sig till personer som ålderspensionerat sig under åren 2019–2021.

Nästan alla tillfrågade som gått i ålderspension från arbete hade tyckt om sitt arbete och upplevt det som meningsfullt. Drygt hälften av de tillfrågade hade ändå upplevt sitt arbete som för stressigt, och nästan lika många upplevde att det skett för många förändringar i deras arbete. Personer som pensionerat sig vid 65 eller äldre hade oftare en positiv upplevelse av sitt arbete än de som pensionerat sig som yngre. 

Personer som pensionerat sig närmare den lägsta möjliga pensionsåldern hade oftare upplevelser av stress, förändringar, ökade kompetenskrav och arbetets tyngd. I genomsnitt var ovan nämnda upplevelser vanligare bland kvinnor, anställda inom den offentliga sektorn och bland dem som uppskattade att deras hälsa och ork försämrats. Dessa grupper ansåg också oftare än andra att deras arbete och arbetsförhållanden hade inverkat mycket på deras beslut att pensionera sig.  

– Negativa upplevelser av arbetsförhållanden verkar fungera som en bortstötande kraft från arbetslivet, funderar nationalekonom Sanna Tenhunen på Pensionsskyddscentralen. 

Bildens data i Excel-format

Majoriteten upplever att äldre anställdas kunskaper uppskattades på arbetsplatsen 

Nästan 70 procent av de tillfrågade upplevde att deras tidigare arbetsplats hade visat uppskattning för de äldre anställdas kunskaper. Däremot ansåg endast närmare hälften att deras arbetsplats hade erbjudit stöd för att fortsätta arbeta fram till pensionsålder. 

De som pensionerat sig vid högre ålder upplevde oftare än genomsnittet att de haft möjlighet att påverka sitt arbete, att deras arbetsplats hade uppskattat äldre personers kunskaper och att den erbjudit de anställda stöd för att fortsätta arbeta fram till pensionen.  

– Iakttagelserna tyder på att förbättrade påverkningsmöjligheter för anställda på arbetsplatsen kan förbättra trivseln och motivationen att fortsätta, vilket kan förlänga yrkesbanan, säger Tenhunen.

Bildens data i Excel-format

Ökad fritid en betydande faktor för pensioneringen 

Nästan två tredjedelar av de tillfrågade upplevde att ökad fritid och möjligheter för fritidssysslor påverkade beslutet att pensionera sig åtminstone relativt mycket. Nästan hälften ville hinna pensionera sig medan den egna eller partnerns hälsa fortfarande var god.  

Också viljan att tillbringa mer tid med närstående var en viktig motivering, särskilt för kvinnor. Dessa faktorer hade en större än genomsnittlig betydelse för dem som pensionerade sig vid den lägsta pensionsåldern eller nära den. 

Hälsa och ork är relativt sällan en orsak bakom pensionering 

En försämrad hälsa eller ork påverkade relativt sällan pensioneringen. En femtedel av de tillfrågade uppgav att försämrad ork påverkat deras pensioneringsbeslut relativt mycket eller mycket. Även dessa faktorer hade störst påverkan bland de som pensionerat sig som yngre.  

– Att hälsa eller ork förekommer så sällan i enkätsvaren kan förklaras av att målgruppen för undersökningen är människor som gått i pension från arbete, det vill säga de vars hälsa och ork räckt till fram till pensionsåldern.  

Nästan 3 400 personer som ålderspensionerat sig från lönearbete under åren 2019–2021 svarade på enkätundersökningen. 

Forskningspublikationen i Julkari: Työ, terveys ja sosiaaliset suhteet vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustalla


Forskningsseminariet hålls måndagen 18.9.2023 kl. 13–14.30 på Tankehörnans Fönster, Universitetsgatan 4, Helsingfors, eller på nätet via online-stream Sanna Tenhunen öppnar upp enkätundersökningens resultat. Dessutom får vi under seminariet höra preliminära resultat av de undersökningar som gjorts på basis av enkäten. Resultaten diskuteras av Harri Hellstén från Företagarna i Finland, Ville Kopra från Akava och Jenni Pääkkönen från finansministeriet. Anmäl dig till webbinariet via Webropol.

Resultaten i korthet

  • Personer som ålderspensionerat sig närmare lägsta möjliga pensionsålder hade oftare upplevelser av betungande faktorer så som stress, förändringar eller ökade kunskapskrav i sitt arbete än de som pensionerat sig som äldre. 
  • De som pensionerat sig vid 65 års ålder eller äldre hade oftare mer positiva upplevelser av sitt arbete, sina påverkningsmöjligheter, sina arbetstiders flexibilitet och av uppskattningen som visats för äldre anställdas kunnande på deras arbetsplats.  
  • De som pensionerat sig närmare lägsta pensionsålder ansåg oftare att arbete och arbetsförhållande hade påverkat deras beslut än de som pensionerade sig som äldre. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.