Tillbaka till Aktuellt
12.3.2021

Aktörerna inom arbetspensionssystemet och FPA kommer att i ännu högre grad hänvisa sina kunder till elektroniska kanaler för att sköta ärenden. Genom en ny samarbetsmodell koordineras utvecklingen av serviceprocesser och e-tjänster ännu bättre.

Aktörerna inom arbetspensionssystemet och FPA kommer att i ännu högre grad hänvisa sina kunder till elektroniska kanaler för att sköta ärenden. Genom en ny samarbetsmodell koordineras utvecklingen av serviceprocesser och e-tjänster ännu bättre.

Pensionsförsäkrarna kommer att delta intensivare än förr i FPA-samarbetet. Ett nytt samarbetsavtal som ingicks i början av mars gäller utbytet av information vid tillämpningen av lagar som berör FPA och arbetspensionssystemet, utvecklingen och upprätthållandet av tjänster och samarbetsförfaranden och arbetsgrupper som anknyter till dessa.

Också pensionsserviceavtalet mellan FPA och arbetspensionssystemet om pensionsansökningar reviderades på samma gång i mars.

Samarbetet leds och koordineras av en ny ledningsgrupp för samarbetet. Den ersätter delegationen för pensionsservicen  och databehandlingsarbetsgruppen, som grundats redan i mitten av 1970-talet. Ledningsgruppen för samarbetet består av representanter för Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsförsäkrarna och FPA.

Bland ledningsgruppens centrala uppgifter till de delar som påverkar FPA och arbetspensionssektorn finns följande:

  • följa lagändringar som påverkar verkställigheten av den sociala tryggheten 
  • starta gemensamma utvecklingsprojekt och fungera som styrgrupp för dem
  • lägga fram förslag om arvoden med anknytning till pensionsserviceavtalet
  • godkänna kundtjänstanvisningarna om pensionsservicen.

Det praktiska samarbetet bedrivs i flera arbetsgrupper som är underställda ledningsgruppen och som utvecklar bl.a. processerna för ansökan om pension, avgörandeverksamheten och rehabiliteringen.

Samarbetet omfattar också frågor kring internationellt samarbete till den del de inte hör till det nationella EESSI-samarbetet (elektroniskt informationsutbyte inom EU).

Närmare:
Utvecklingschef Juha Lanne, Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2292, juha.lanne(at)etk.fi

Foto: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.