Tillbaka till Aktuellt
10.11.2022

Pensionsskyddscentralen har jämfört pensionsavgifternas nivå i åtta europeiska länder. Minst kostar det totala pensionsskyddet i Sverige och Finland, drygt 12 procent i proportion till bruttonationalprodukten (BNP). Mest pengar läggs det ner på pensioner i Italien och Danmark. Arbetsgivarna betalar största andelen av pensionerna i alla andra länder utom Danmark.

Pensionsskyddscentralens jämförelse av avgiftsnivåerna omfattar åtta länder: Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Norge, Danmark och Italien.

Jämförelsen täcker alla pensionsavgifter som arbetstagare, arbetsgivare, företagare och staten betalat in år 2020.

Minst kostade det totala pensionsskyddet i Sverige och Finland, där de inbetalade pensionsavgifterna utgjorde drygt 12 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Andelen var störst i Italien och Danmark, nästan 17 procent. I genomsnitt kostade pensionerna drygt 14 procent av BNP.

– Jämförelsen ger en bra bild av pensionsskyddets pris i olika länder, trots strukturella skillnader mellan länderna. Om vi endast jämförde de lagstadgade avgifterna skulle avgiftsnivån i Finland se mycket högre ut, säger kontaktchef Mika Vidlund på Pensionsskyddscentralen.  

Sverige och Finland har förberett sig på att befolkningen åldras

Avgiftsnivån påverkas av många saker: t.ex. befolkningsstrukturen i länderna, användningen av pensionstillgångarna, pensionernas storlek och pensioneringsåldern.

I Sverige och Finland har man förberett sig på att befolkningen åldras genom att fondera pensionsavgifter. Dessutom har människor i Finland börjat gå rejält mycket senare i pension på 2010-talet. I alla länder i jämförelsen har man dämpat pensionsutgifternas ökning genom att anpassa pensionsskyddet till hur den förväntade livslängden förändras.

I Sverige och Finland minskar prislappen också på grund av pensionernas nivå. I båda länderna är pensionernas storleksklass på medelnivå i EU-länderna, men mindre än i de flesta länderna i jämförelsen. I den andra ytterligheten i jämförelsen finns Danmark och Italien.

– Den danska skattefinansierade folkpensionen är generös och betalas till alla. För Italiens del förklaras den höga avgiftsnivån av en ålderstigen befolkning, stora förmåner och liten fondering, säger specialsakkunnig Antti Mielonen på Pensionsskyddscentralen.

Arbetsgivaren betalar mest

Bortsett från Danmark betalar arbetsgivarna största delen av pensionerna i alla länder i jämförelsen.

I snitt betalar arbetsgivarna hälften av avgifterna, arbetstagarna betalar 20 procent och de återstående 30 procent bekostas med skatteintäkter.

I Finland och Sverige bygger finansieringen av pensionerna i hög grad på pensionsavgifter. I Tyskland och Italien har betalningsbasen för arbetspensionerna utvidgats genom att öka skattefinansieringens andel, vilket sänker arbetsgivarnas och arbetstagarnas pensionsavgifter.

Pension contribution levels and cost-sharing in statutory and occupational pensions – A cross-national study of eight European countries. Eläketurvakeskuksen raportteja 7/2022 (Julkari)

Internationell jämförelse av pensionsavgifterna

  • omfattar det totala pensionsskyddet i 8 europeiska länder, dvs. lagstadgade minimi- och arbetspensioner samt arbetsmarknadspensioner
  • inkluderar inte frivilliga individuella pensionsförsäkringar
  • tar med pensionsavgifter som betalats av arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare eller bekostats med skattemedel och sätter dem i proportion till BNP och lönerna
  • grundar sig på uppgifter från år 2020 ur nationell statistik och EU- och OECD-material.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.