Tillbaka till Aktuellt
13.3.2019

Underförsäkring av företagares arbete och låg social trygghet för företagare till följd av det har identifierats som det centralaste problemet vid arbetspensionsförsäkringen för företagare. Det konstaterar en arbetsgrupp som dryftat utvecklingen av företagares arbetspensionsskydd i sin slutrapport 13.3.2019.

Det främsta målet för arbetsgruppens arbete har varit att minska underförsäkringen och dess skadliga följder. Företagares arbetsinkomst bör tydligare än idag överensstämma med det ekonomiska värdet av företagarens arbetsinsats. På så sätt kan man nå syftet med FöPL-försäkringen, att trygga att företagare vid pensioneringen i skälig utsträckning bevarar den inkomstnivå de haft under sin tid i arbetslivet.

Arbetsgruppen föreslår att det ska finnas precisare bestämmelser i lagen om hur FöPL-arbetsinkomsten ska fastställas och dess nivå uppskattas. Utgångspunkten och huvudregeln för fastställande av FöPL-arbetsinkomsten ska liksom i den gällande lagen vara den lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra företagarens företagarverksamhet.

Uppskattningen av arbetsinkomsten bör göras så enhetligt som möjligt på pensionsanstalterna. Dessutom bör uppskattningen av arbetsinkomsten vara lätt och begripligt ur företagarens perspektiv. Dessa mål kan nås genom att för uppskattning av arbetsinkomsten ta fram en elektronisk räknare, men hjälp av vilken man tillförlitligt kunde uppskatta arbetsinkomster och deras variationsintervaller.

Arbetsgruppen föreslår att man oftare än i dag ska följa upp nivån på företagarens FöPL-arbetsinkomst när företagsverksamheten fortgår.

Företagarnas tillgång till information ska enligt förslagen tryggas genom att lagstifta om informationsskyldighet för dem som tillhandahåller FöPL-försäkringar.

Arbetsgruppen föreslår också att försäkringen av företagararbete som står utanför försäkringsskyldigheten enligt FöPL ska utvecklas genom en försäkringsteknik som påminner om försäkringen för s.k. tillfälliga arbetsgivare.

Härnäst sänds arbetsgruppens slutrapport på remiss.

 

SHM:s nyhet: Arbetsgrupp föreslår ändringar i arbetspensionsskyddet för företagare

Arbetsgruppens rapport: Utveckling av arbetspensionsskyddet för företagare (på finska)

Läs mer om arbetspensionsskyddet för företagare på våra webbplatser:

Foto: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.