Tillbaka till Aktuellt
9.3.2022

De nya sjukpensionernas antal minskade drygt 8 procent år 2021. Minskningen fördelar sig jämnt mellan de allmännaste sjukdomshuvudgrupperna. Psykisk ohälsa är fortfarande den allmännaste orsaken till nya sjukpensioner. Den största enskilda orsaken är depression som leder till pensionering för i genomsnitt nio personer varje dag.

Antalet nya sjukpensionerade inom arbetspensionssystemet vände nedåt redan under det första coronaåret 2020. I fjol fortsatte den positiva utvecklingen och de nya sjukpensionernas antal var det lägsta på hela 2000-talet.  

År 2021 gick 17 500 personer i sjukpension. Minskningen från året innan var 1 600 personer eller drygt 8 procent. Nästan var tredje sjukpension beviljades som delpension. 

Psykiska sjukdomar och beteendestörningar (33 %) var fortfarande allmännaste orsaken till sjukpensionering. Näst allmännaste orsaken var sjukdomar i rörelseorganen (32 %). De nya sjukpensionstagarnas antal minskade i samma proportion i båda sjukdomshuvudgrupperna. Av de allmännaste sjukdomshuvudgrupperna var det bara tumörer som ökade jämfört med året innan. 

Även granskat efter åldersgrupper var minskningen jämn. Endast bland dem äldre än 60 år förblev antalet oförändrat. 

– Tiden utvisar om den positiva utvecklingen blir bestående eller om en vårdskuld väntar efter pandemin. Utvecklingen för dem äldre än 60 år förklaras av höjningen av pensionsåldern, vilket gör att det är möjligt att gå i sjukpension i en högre ålder än tidigare, säger chefen för Pensionsskyddscentralens statistikenhet Tiina Palotie-Heino.

Nypensionerade med sjukpension inom arbetspensionssystemet åren 2000–2021 efter åldersgrupp. Antalet nya sjukpensionstagare har minskat tydligt på 2000-talet. År 2021 gick 17 500 personer i sjukpension. Minskningen från året innan var 1 600 personer eller drygt 8 procent.

Psykisk ohälsa framträdande i ungas och kvinnors sjukpensioner

Medelåldern för nya sjukpensionstagare var 52 år. Lite fler kvinnor (54 %) än män började få sjukpension.  

Kvinnornas allmännaste orsak till sjukpensionering var psykisk ohälsa. Hos män var sjukdomar i rörelseorganen en lite allmännare orsak än psykisk ohälsa. 

Hos dem yngre än 35 år var psykisk ohälsa (81 %) den klart allmännaste orsaken till sjukpensionering. Andelen för sjukdomar i rörelseorganen ökar med stigande ålder. För dem äldre än 60 år var andelen redan nära hälften. 

Den vanligaste enskilda diagnosen för nya sjukpensioner var depression. År 2021 gick 3 300 personer i pension på grund av depression eller 9 personer varje dag. 

Två av tre som sjukpensionerades med anledning av depression var kvinnor. Genomsnittsåldern för sjukpensionering på grund av depression var 47 år.

De nypensionerade med sjukpension från arbetspensionssystemet åren 2004–2021 efter sjukdomshuvudgrupp. De allmännaste orsakerna till sjukpensionering har under hela granskningsperioden varit psykiska sjukdomar och beteendestörningar och sjukdomar i rörelseorganen. År 2021 minskade de nya sjukpensionstagarnas antal i samma proportion i båda sjukdomshuvudgrupperna.

Antalet sjukpensionstagare har minskat över en tredjedel på 10 år

Enligt förhandsuppgifter fick 125 000 personer sjukpension enligt arbetspensionslagarna vid utgången av år 2021, cirka 5 000 personer färre än året innan. 

År 2011 var sjukpensionstagarnas antal fortfarande drygt 200 000. På tio år har sjukpensionstagarnas antal minskat med över en tredjedel.

Arbetspensionstagare i Finland (Statistiksida på Etk.fi)

Bild: Karoliina Paatos

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.