Tillbaka till Aktuellt
23.6.2020

Antalet rehabiliteringsklienter har ökat kraftigt under hela statistikhistoriens tid. Nu syns tydliga tecken på att takten håller på att avta. År 2019 fick 18 500 personer arbetspensionsrehabilitering, endast en aning fler än året innan.

Antalet personer som genomgår arbetspensionsrehabilitering har ökat kraftigt sedan år 1992. Under de senaste åren har ökningstakten varit 8–9 procentenheter per år, på ett årtionde har rehabiliteringsklienternas antal nära fördubblats. 

Nu syns ändå tydliga tecken på att takten håller på att avta. År 2019 var rehabiliteringsklienternas antal totalt 18 500, endast en aning fler än år 2018. 

Även ökningen av antalet ansökningar om arbetspensionsrehabilitering har avtagit. Samtidigt har avslagsprocenten på rehabiliteringsansökningarna ökat med sju procentenheter. År 2019 var den 28 procent. 

– Det verkar som om ändamålsenligheten med rehabiliteringen är mer i fokus än tidigare och därför får färre än tidigare rätt till rehabilitering i samband med beslutet om sjukpension eller ett beviljande beslut på sin rehabiliteringsansökan, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Två av tre återgick i arbete 

År 2019 avslutades 7 900 arbetspensionsrehabiliteringsprogram. Av rehabiliteringsklienterna återgick 60 procent till arbete och 10 procent blev sjukpensionstagare på deltid eller heltid.  

Av dem som själva hade ansökt om rehabilitering återgick något färre i arbete än år 2018. Däremot ökade andelen som återgick i arbete från sjukpension med över 10 procentenheter på ett år. År 2018 återgick drygt 40 procent av rehabiliteringsklienterna i arbete, i fjol nära 60 procent.  

– Det ser ut som om det bland dem som fått ett beslut om sjukpension allt bättre än tidigare går att identifiera dem som drar nytta av rehabilitering, berättar statistikplanerare Leena Saarnio från Pensionsskyddscentralen. 

Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna. Målet med den är att förebygga arbetsoförmåga. 


Den typiska rehabiliteringsklienten: en medelålders kvinna

  • Lite över hälften av rehabiliteringsklienterna är kvinnor  
  • Klienternas medelålder är 47 år  
  • Mer än hälften av rehabiliteringsklienterna har en diagnostiserad sjukdom i rörelseorganen 
  • Rehabiliteringsdiagnoser som beviljas på grund av psykisk ohälsa håller på att öka
  • Rehabiliteringsklienterna fick i genomsnitt 2 700 €/mån i inkomstersättning 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.