Tillbaka till Aktuellt
27.11.2019

Rapporten Pensions at a Glance granskar ur ett internationellt perspektiv pensionsskyddets tillräcklighet, struktur och hållbarhet. Den här gången är pensionsskyddet för dem som arbetar i atypiska anställningar i fokus. I jämförelsen av pensioners ersättningsgrader har Finlands nivå hållits på samma nivå.

OECD har publicerat den vartannat år utkommande breda rapporten Pensions at a Glance (PAG) om sina medlemsländers och G20-ländernas pensionsskydd. I rapporten granskar man pensionssystemen med hjälp av flera olika indikatorer. Mätarna i rapporten omfattar bl.a. jämförelser av pensionsskyddets nivå, struktur och finansiering.

Pensionsskyddet i atypiska anställningar ofta svagare

I rapporten har pensionsskyddet för de så kallade atypiska anställningarna denna gång varit under närmare granskning.

Enligt OECD omfattar de atypiska anställningarna redan ca en tredjedel av allt arbete i OECD-länderna. Enligt rapporten är atypiska anställningar ofta problematiska när det gäller pensionsskyddet. Företagarnas medianpension är i OECD-länderna ca en femtedel lägre än arbetstagarnas. Det här beror på lägre avgifter än hos arbetstagare med samma inkomst och ofta också på frivilliga försäkringar i de allmänna pensionssystemen.

I de flesta jämförelseländer har pensionsskyddet byggts så att det fungerar bäst utifrån ett traditionellt heltidsarbete och ett arbetsliv utan avbrott. Pensionssystemen kan då ha förhållandevis höga intjänings- och tidsgränser för möjligheten att kunna omfattas av försäkringen, vilket kan vara hinder för pensionsintjäning för dem som arbetar halvtid eller tidsbundet.

I Finland omfattas alla arbetstagare av pensionsförsäkringen på samma villkor. Företagarnas lagstadgade pension blir ändå på grund av lägre arbetsinkomster också i Finland lägre än arbetstagarnas även om företagarnas pensionsförsäkring är obligatorisk.

Finland ingår i tredjedelen som har bästa ersättningsgrader för pensioner

OECD har i sina Pensions at a Glance-rapporter traditionellt granskat också pensionsskyddets nivå utifrån beräkningar av ersättningsgrad. Ersättningsgraden mäter förhållandet mellan pensionen och den lönenivå som föregick pensionen antingen till brutto- eller nettobeloppet beroende på om man i granskningen tar i beaktande inverkan av skatter och socialförsäkringsavgifter.

I rapporten utgår man vid granskningen av ersättningsgrader från en ung vuxen som kommer ut på arbetsmarknaden. I grundberäkningen kommer personen ut på arbetsmarknaden vid 22 års ålder år 2018 och går i pension vid den nationella pensionsåldern. För Finlands del är pensionsåldern 68 år. Den kalkylmässiga tiden i arbetslivet varierar alltså länderna emellan beroende på pensionsåldern.

Räknat på det här sättet är bruttoersättningsgraden i OECD-länderna i genomsnitt 49 procent hos en person med medelinkomster. I beräkningarna placerar sig Finland i den översta tredjedelen med en ersättningsgrad på 56,5 procent. Ersättningsgraden har för Finlands del hållits på samma nivå jämfört med den tidigare jämförelsen.

I beräkningarna av ersättningsgrad granskar man också om nivån på pensionen bibehålls under pensionstiden. Som mått används då ersättningsgraden vid 80 års ålder. I OECD-länderna sjunker ersättningsgraden i genomsnitt till 43 procent.

Finland har en motsvarande utveckling med en ersättningsgrad som sjunker till 50 procent efter 12 års pensionstid. Minskningarna beror på de löpande pensionernas indexering som sällan direkt följer löneutvecklingen.

OECD presenterar Pensions at a Glance-rapporten i ett seminarium som ordnas av Pensionsskyddscentralen i Helsingfors den 4 februari 2020.

Närmare:
Utvecklingschef Marjukka Hietaniemi, tfn 029 411 2133, marjukka.hietaniemi(at)etk.fi

Rapporten Pensions at a Glance 2019

Countries should strengthen pension systems to adapt to changing world of work (OECD:s pressmeddelande 27.11.2019)

Bruttoersättningsgrader vid den nationella pensionsåldern och 80 års ålder i OECD- och G20-länderna.

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.