Tillbaka till Aktuellt
26.3.2019

Den nya pensionsräknaren beaktar den allmänna inkomstutvecklingen i Finland, dvs. förändringen av löntagarnas medelinkomst. I och med att höjningen av inkomstnivån beaktas blir resultaten mera realistiska. Pensionsräknaren finns på webbplatsen Arbetspension.fi, som riktar sig till allmänheten.

I den nya räknaren kan man välja mellan två alternativ beträffande inkomstnivåns utveckling:

  • Den allmänna inkomstnivån förändras inte
  • Den allmänna inkomstnivån ökar (reellt) med 1,5 % om året.

Den tidigare räknaren utgick alltid från antagandet att den allmänna inkomstnivån och individens inkomstnivå inte förändras i framtiden. Man kan fortfarande välja det alternativet i räknaren. Det överensstämmer också med beräkningsantagandena för pensionsuppskattningen i arbetspensionsutdraget.

– När inkomstnivåökningen beaktas i räknaren, blir resultaten mera realistiska, säger specialsakkunnig Suvi Ritola på Pensionsskyddscentralen.

Räknarens antagande om den framtida inkomstutvecklingen motsvarar Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoskalkyl. I basalternativet i prognoskalkylen ökar inkomsterna reellt med 1,5 procent om året på lång sikt.

Reell ökning innebär att prisökningens, dvs. inflationens, effekt har räknats bort. Reell ökning på 1,5 procent innebär att lönerna höjs 1,5 procent mer än prisnivån.

När den allmänna inkomstnivån stiger höjs pensionerna

Inkomstnivåökningen beaktas på två sätt i den nya räknaren.

För det första påverkar den allmänna inkomstnivån framtida pensioners belopp genom lönekoefficienten. När pensionen börjar indexerar pensionsanstalten personens alla löner och arbetsinkomster med lönekoefficienten till nivån för pensionens begynnelseår. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. Utan lönekoefficienten skulle pensionen kunna bli anspråkslös.

För det andra har utvecklingen av de egna inkomsterna knutits till det alternativ beträffande den allmänna inkomstutvecklingen som man väljer. I räknaren ökar de egna inkomsterna årligen enligt lönekoefficienten.

För att åskådliggöra höjningen av inkomstnivån har det lagts till en uppgift  om hur stor den sista lönen före pensioneringen är, om den allmänna inkomstnivån höjs enligt prognosen. Dessutom anger räknaren pensionens ersättningsgrad, dvs. hur stor pensionen är i förhållande till den föregående lönen.

Folkpensionen anges för dem som fyllt 55

En ny uppgift som pensionsräknaren visar är FPA-pensionen för personer som fyllt 55, om de inte har tjänat in bara lite arbetspension eller ingen alls. I det fallet visar räknaren också totalpensionen, som består av arbetspension, folkpension och garantipension.

Pensionsräknaren på Arbetspension.fi beräknar endast ålderspensionens belopp. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller sjuk- eller arbetslivspension.

Pensionens belopp anges enligt dagens penningvärde

Pensionens belopp och lönen i slutet av yrkesbanan anges enligt dagens penningvärde i räknaren. Då är det lätt att ställa resultatet i proportion till dagens priser. När man använder räknaren behöver man alltså inte beakta prisökningen, dvs. inflationen.

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som användaren anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2019. Man får ett så exakt resultat som möjligt genom att ange den hittills intjänade arbetspensionen i räknaren. Uppgiften om den finns i arbetspensionsutdraget.

Pensionsräknaren på Arbetspension.fi 

Närmare:

Specialsakkunnig Suvi Ritola, tfn 029 411 2634, fornamn.efternamn(at)etk.fi 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.