Tillbaka till Aktuellt
17.1.2019

Pensionsskyddscentralen ger ut en artikelsamling som belyser arbetspensionsfondernas ökande roll vid finansieringen av pensionsskyddet. Utöver basfakta erbjuds intressanta perspektiv på det delvis fonderande system som vi har i Finland.

Genom att fondera medel för arbetspensionerna har man förberett sig på att pensionsutgiften ökar när befolkningen åldras. Fonderna gör det möjligt att ha en större pensionsutgift än det belopp som flyter in som avgifter. T.ex. år 2017 betalades det mer än fyra miljarder euro i pensioner ur fonderna.

I framtiden blir pensionsfondernas roll ännu större, men på vilka villkor fungerar fonderingen och har man trots allt fonderat tillräckligt mycket? Vilka risker hänför sig till fonderingen och vad innebär den partiella fonderingen för olika generationer?

Bl.a. dessa frågor och mycket annat behandlas i artikelsamlingen Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus (Arbetspensionsfonderna och finansieringen av pensionerna). Boken ges ut av Pensionsskyddscentralen (PSC) och innehåller utöver basfakta fyra artiklar som belyser pensionsfondernas betydelse ur olika synvinklar.

– De fonderade beloppen har småningom blivit betydande och därmed har också intresset för dem ökat. Vi ville sammanställa information om fonderingen, dess principer och praxis i en pärm och på det sättet göra det möjligt att föra en faktagrundad debatt om pensionsfonderna, säger direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen.

Fyra perspektiv på arbetspensionsfonderna

Den första artikeln handlar om skillnaderna mellan ålderdomstrygghet som man sparat ihop själv och sådan som skapats genom ett pensionssystem. Nationalekonomen Reijo Vanne begrundar och åskådliggör vad som ska beaktas när man förbereder sig på ålderdomen och vilka risker det finns.

Pensionsskydd kan ordnas på många sätt. PSC:s sakkunniga Mika Vidlund och Antti Mielonen beskriver i sin artikel skillnaderna mellan olika länder i fråga om hur mycket pensionstillgångar det finns, hur de förvaltas och hur det regleras.

I den tredje artikeln går Ismo Risku, chef för PSC:s planeringsavdelning, på djupet med principerna för finansieringen av pensionssystem och erbjuder svar på många aktuella frågor. Idén är att belysa särdragen och logiken hos fonderingen av finländska pensioner.

Den sista artikeln fokuserar på osäkerheten i finansieringen. Det är svårt att förutse befolkningsutvecklingen, ekonomin och placeringsavkastningen. Pensionsavgiften och pensionsförmånerna borde ändå hållas stabila. Jukka Lassila och Tarmo Valkonen från Näringslivets forskningsinstitut (Etla) diskuterar metoderna för riskhantering i sin text. De söker modeller för kalkylerna i Sverige och Danmark, där riskerna delvis också bärs av pensionstagarna vid sidan av de förvärvsaktiva.

Publikationen Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus. Red. Mikko Kautto

Närmare:
Direktör Mikko Kautto, tfn 029 411 2185, mikko.kautto(at)etk.fi

Foto: Antti Karkiainen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.