Tillbaka till Aktuellt
30.3.2023

De största genomsnittliga pensionerna betalades i Nyland och de minsta i Södra Österbotten. De totala pensionsutgifterna var i fjol sammanlagt 35 miljarder euro. Var tredje som fyllt 16 år fick pension i Finland.

Finländarnas genomsnittliga månadspension steg för första gången över 1 800 euro. Medelpensionen var 1 845 euro i månaden när den året innan var 1 784 euro. Medianpensionen var i fjol 1 614 euro i månaden. Uppgifterna framgår i Pensionsskyddscentralens (PSC) och Folkpensionsanstaltens (FPA) färska statistik. 

– Nästan 70 procent av finländarna hade en totalpension som var mindre än 2 000 euro i månaden. En klar majoritet av dem var kvinnor. Ca tio procent av pensionstagarna fick en pension på över 3 000 euro i fjol. Av dem var en majoritet män, säger statistikplanerare Joonas Hautamäki.

Fördelningen av totalpensionen för egenpensionstagare bosatta i Finland 31.12.2022, bildens uppgifter i en Excel-tabell

År 2022 var männens medelpension 2 070 euro i månaden och kvinnornas 1 658 euro i månaden, dvs. en femtedel mindre.  

– Skillnaden på nivån för den genomsnittliga pensionen mellan könen förändras långsamt. På tio år har skillnaden minskat med två procentenheter, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino

Pensionsskillnaden återspeglar arbetslivet, dess längd och lönenivå.

Största pensionerna i de nyländska kommunerna

I genomsnitt betalades de största pensionerna i likhet med året innan i Nyland, där medelpensionen var 2 177 euro. De minsta pensionerna betalades i Södra Österbotten, där medelpensionen var 1 607 euro. 

På kommunnivå skiljer sig Grankulla fortfarande från de andra med en medelpension på 3 311 euro. I Esbo var medelpensionen 2 466 euro, i Helsingfors 2 288 euro. Även i flera andra landskap fanns det kommuner i vilka medelpensionen var större än hela landets medelvärde. Finlands minsta medelpension fanns i Soini kommun, 1 366 euro.

Genomsnittlig totalpension efter kommun, bildens uppgifter i en Excel-tabell

Skillnaden mellan männens och kvinnornas pensioner var störst i de nyländska kommunerna. I Grankulla var kvinnornas genomsnittliga månadspension 2 085 euro mindre än männens. I Esbo var skillnaden 942 euro.

Var tredje finländare får pension

I fjol fanns det 1,6 miljoner pensionstagare i Finland. Pensionstagarnas andel av hela landets befolkning var 34 procent när statistikföringen grundar sig på befolkningen äldre än 16 år. 

Förhållandevis flest pensionstagare var bosatta i Södra Savolax, där pensionstagarnas andel var 45 procent av befolkningen. Näst flest pensionstagare var bosatta i Kajanaland, nära 44 procent av befolkningen. Tredje flest var bosatta i Kymmenedalen, där pensionstagarna var nära 42 procent. 

I fjol fick 181 000 personer sjukpension i Finland, vilket är över fem procent av befolkningen i arbetsför ålder (16–64-åringar). Sjukpensionstagarnas andel var störst i Kajanaland, över åtta procent. De minsta andelarna fanns på Åland och i Nyland, båda med drygt tre procent.

De totala pensionsutgifterna 35 miljarder

I Finland betalades år 2022 pensioner och därmed jämförbara förmåner för sammanlagt 34,9 miljarder euro. Av pensionerna betalades 31,4 miljarder euro i arbetspension. FPA betalade folkpensioner och garantipensioner för sammanlagt 2,5 miljarder euro. 

Den största delen av pensionerna betalades som ålderspensioner. Summan för ålderspensionerna var 29,3 miljarder euro.

Vad beskriver medelpensionen?

Medelpensionen beskriver den genomsnittliga totalpensionen för personer bosatta i Finland. Totalpensionen inkluderar arbetspensionen, folkpensionen, med dessa pensioner likställda pensioner enligt tryggheten med tanke på särskilda risker och garantipensionen.

I uppgifterna ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Pensionsbeloppen i meddelandet avser pension före skatt.

Uppgifterna bygger på Pensionsskyddscentralens och FPA:s gemensamma statistik.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.