Tillbaka till Aktuellt
31.3.2021

Finländarnas genomsnittliga månadspension steg med nästan 50 euro år 2020. Reellt har pensionen ökat med drygt 200 euro på ett årtionde. Var tredje har ändå mindre än 1 250 euro i månaden i pension. I mer än hälften av kommunerna är redan mer än 40 procent av befolkningen över 16 år pensionstagare.

År 2020 var den genomsnittliga totalpensionen 1 762 euro i månaden, nästan 50 euro mer än år 2019. Medianpensionen var 1 534 euro i månaden, nästan 40 euro mer än år 2019.

Männens medelpension var 1 983 euro i månaden och kvinnornas 1 579 euro i månaden, dvs. en dryg femtedel mindre.

Månadspensionen har på ett årtionde ökat reellt med drygt 10 procent, vilket är nästan 220 euro.

Trots den jämna ökningen hade en tredjedel av pensionstagarna mindre än 1 250 euro i månaden i pension. En klar majoritet av dem är kvinnor. Pension på över 3 000 euro betalades till åtta procent av pensionstagarna. Största delen av dem är män.

Nya ålderspensioner på samma nivå som de stora årskullarnas

Män som nu gått i ålderspension har i genomsnitt lika stora pensioner (2 100 €/mån, 2019) som män som hör till de stora årskullarna eller är litet yngre. Bland kvinnor är nya ålderspensioner (1 600 €/mån) större än tidigare. Efter 80 års ålder sjunker pensionernas nivå tydligt bland både män och kvinnor.

– Nya ålderspensionstagare hade länge bättre pension än de föregående åldersgrupperna. Nu har skillnaderna jämnats ut, när livslängdskoefficienten skär i nya pensioner. Tidigare fanns det också generösare beräkningsregler för pensionen, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Uppgifterna bygger på Pensionsskyddscentralens och FPA:s gemensamma statistik.

Pensionerna minst i Södra Österbotten

De största pensionerna i Finland betalades i Nyland, där pensionstagarna i genomsnitt fick en pension på 2 085 euro i månaden. Också på Åland (1 879 €) var pensionerna högre än genomsnittet i landet.

Alla andra landskap stannade under landets genomsnitt. De i genomsnitt minsta pensionerna (1 530 €) betalades i Södra Österbotten, som är ett lantbruksdominerat landskap.

På kommunnivå är Grankulla i sin egen klass med en medelpension på 3 180 euro. Esbo (2 373 €) och Helsingfors (2 186 €) kommer på andra och tredje plats. Landets lägsta medelpension påträffas i Södra Österbotten i Storå (1 287 €).

Genomsnittlig totalpension år 2020 efter kommun. År 2020 var den genomsnittliga totalpens-ionen 1 762 euro i månaden. Störst var den genomsnittliga totalpensionen i Grankulla i Ny-land. Den lägsta medelpensionen påträffas i Sydösterbotten, i Storå.

I Södra Savolax är nästan hälften pensionärer

I Finland finns redan 1,5 miljoner personer som får egen pension. På ett årtionde har antalet pensionärer ökat med 180 000 personer, dvs. 13 procent.

Av alla som fyllt 16 år i Finland är en tredjedel pensionstagare. I mer än hälften av kommunerna (57 %) utgör pensionstagarna över 40 procent och i en femtedel av kommunerna över hälften av befolkningen över 16 års ålder.

Landskapet med den största andelen pensionärer är Södra Savolax (45 %). På följande platser kommer Kajanaland (43 %) och Kymmenedalen (41 %). Endast Nyland har mindre än 30 procent pensionärer (26 %).

– Pensionstagarnas andel ökade litet i alla andra landskap utom Birkaland. Mest ökade andelen i Södra Savolax, där den också annars var störst, uppger Palotie-Heino.

Kommunen med största andelen pensionstagare är Rautavaara (58 %) i Norra Savolax, där tre av fem som fyllt 16 år är pensionär. Minst pensionärer finns det i Limingo i Uleåborgsområdet (21 %) och i Esbo (22 %) bland de stora kommunerna.

Egenpensionstagarnas befolkningsandel efter landskap år 2020. I Finland är en tredjedel av alla som fyllt 16 år pensionstagare. Landskapet med den största andelen pensionärer är Södra Savolax. På följande platser kommer Kajanaland  och Kymmenedalen. Endast Nyland har mindre än 30 procent pensionärer.

Vad beskriver medelpensionen?

  • Den genomsnittliga månatliga pensionen till personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland.
  • Här ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Läs mer:

Fördelningen av totalpensionen för egenpensionstagare bosatta i Finland 31.12.2020 År 2020 var den genomsnittliga totalpensionen 1 762 euro i månaden. Var tredje har mindre än 1 250 euro i månaden i pension. En klar majoritet av dem är kvinnor. Pension på över 3 000 euro betalades till åtta procent av pensionstagarna. Största delen av dem är män.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.