Tillbaka till Aktuellt
14.11.2019

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för år 2020. Livslängdskoefficienten är 0,95404.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2020 eller därefter med 4,596 procent för personer som är födda år 1958. Livslängdskoefficienten minskar också invalidpensioner som beviljas år 2020 med undantag av pensionsandelen för återstående tid, som ingår i pensionen och som livslängdskoefficienten inte tillämpas på.

Syftet med livslängdskoefficienten är att anpassa nya arbetspensioners nivå och pensionsutgiften enligt förändringen i den förväntade medellivslängden. Om medellivslängden fortsättningsvis ökar, minskar livslängdskoefficienten de månatliga pensionerna.

Livslängdskoefficienten tillämpades första gången år 2010. Avsikten är att arbetstagarna ska kompensera livslängdskoefficientens minskande inverkan på pensionen genom att arbeta längre. Den målsatta pensionsåldern, som beräknas utgående från livslängdskoefficienten, för personer födda år 1958 är 65 år och 1 månad.

Läs mer om livslängdskoefficienten på Etk.fi

SHM:s pressmeddelande (14.11.2019)

 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.