Tillbaka till Aktuellt
11.12.2020

Finländarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst varierar tydligt efter ålder och kön. De lägsta lönerna har kvinnor i början av arbetslivet och de högsta har män i 40 års ålder. Familjebildning ser ut att inverka i synnerhet på kvinnors löneutveckling.

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst var i genomsnitt 3 000 euro i månaden år 2019. Medianen var nästan 2 800 euro, framgår det i statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland. De arbetspensionsförsäkrade inkomsterna inkluderar även de från arbete som utförs oregelbundet och på deltid. 

Männens arbetspensionsförsäkrade medelinkomst (3 400 €/mån) var 800 euro, dvs. nästan en tredjedel, högre än kvinnornas (2 700 €/mån). Skillnaden är tydlig i alla inkomstdeciler och ökar ju större inkomsterna är. 

Kvinnor når sin högsta inkomstdecil med en månadsinkomst på 4 400 euro. För män är motsvarande gräns 5 800 euro.

Finländarnas lönetopp vid 40–50 års ålder

Minst tjänar kvinnor i början av arbetslivet (17–30 år), i genomsnitt 1 700 euro i månaden. Mest tjänade 40–50-åriga män, i genomsnitt 4 300 euro i månaden. 

Männens medelinkomster stiger jämnt mellan 17 och 40 års ålder. Männens löner är som högst vid 44 års ålder, i genomsnitt 4 300 euro i månaden. Efter det stabiliserar sig inkomstnivån och börjar sakta sjunka efter 50 års ålder.   

Kvinnornas inkomstutveckling är uppåtgående ända till och med 30 års ålder. Då, i familjebildningsåldern, uppstår löneskillnaden mellan könen. Kvinnorna stannar hemma för att sköta barn och männen fortsätter arbeta  

Kvinnornas löneutveckling fortsätter efter 35 års ålder, men löneskillnaden mellan könen förblir permanent. Kvinnornas löner är som högst vid 48 års ålder, i genomsnitt 3 300 euro i månaden.   

– Familjebildning ser ut att inverka mer på kvinnornas arbetsliv. Åren efter barnafödslarna förkortar speciellt kvinnornas arbetsdagar och minskar på förvärvsinkomsterna. När barnen blir större kan mammorna igen satsa på arbetslivet och lönenivån stiger, uppskattar utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen.

Låga inkomster på den kvinnodominerade kommunsektorn

Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män förklaras av en starkt könsuppdelad arbetsmarknad. Kvinnor arbetar oftare än män inom hälso- och socialvårdsbranscherna på kommunsektorn, där medelinkomsterna är lägre än på arbetsplatserna inom privata sektorn och staten. 

Kommunens arbetstagare tjänade i genomsnitt 2 600 euro i månaden, 300 euro mindre än den privata sektorns arbetstagare. Bästa inkomsterna tjänades inom staten, i genomsnitt 3 400 euro.   

På inkomsternas storlek inverkar också anställningarnas tidsbundenhet och deltidsarbete, vilket är vanligare hos kvinnor än hos män.   

– Inkomstskillnaderna påverkas också av bland annat utbildning, arbetstimmarnas antal och yrke. Även löntagarnas åldersstruktur varierar branschvis. Till exempel är statens tjänstemän högt utbildade och har en lång arbetshistoria, berättar Kannisto. 

Vid utgången av år 2019 omfattades 3,8 miljoner personer under 69 års ålder av arbetspensionssystemet och av dem var 2,4 miljoner i arbete vid årets slut.

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade omfattar också oregelbundet arbete 

Pensionsskyddscentralens statistik grundar sig på löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster. I dem räknas allt arbetspensionsförsäkrat arbete, även oregelbundna arbeten som kan vara kortvariga eller deltida.  

Statistikcentralens lönestrukturstatistik beskriver heltidsarbetande personers totallöner, som i fjol i genomsnitt var 3 500 euro i månaden. Medianen var 3 100 euro. 

De förvärvsinkomster som uppges i meddelandet är bruttobelopp som inkluderar arbetstagarens pensionsavgift. Uppgifterna inkluderar inte företagarnas förvärvsinkomster.

Publikationen Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2019 i Julkari

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.