Tillbaka till Aktuellt
22.2.2023

I ett decentraliserat arbetspensionssystem grundar sig både försäkringen av förvärvsarbete och beräkningen av pensioner på att gemensamma informationssystemen används i stor utsträckning. Uppgiften med att verkställa det lagstadgade arbetspensionerna förutsätter ett välfungerande samarbete mellan branschens aktörer.

Vi frågade Pertti Männistö, ordförande för styrgruppen för pensionsförsäkringarnas gemensamma tjänster (EPO), vad som för närvarande görs i it-utvecklingsarbetet. Enligt Männistö finns de inte ännu några nya linjedragningar att berätta om, deras tid är senare under våren.  

– I vår fortsätter vi diskussionerna om branschens gemensamma målbild utifrån utredningarna om beräkning och försäkring av pension. Utifrån målbilden klarnar utvecklingsområdena och en närmare tidtabell för dem.

Målen fastställs gemensamt

I utredningsarbetsgruppen har de sakkunniga rett ut vilka alternativ det finns för att förnya de gemensamma tjänsterna och datasystemen. De kommer sedan i praktiken att i enlighet med de överenskomna målen att genomföras av Arek Oy, som är finansierad av arbetspensionsbranschen.  

Männistö kan, även om han inte är specialist inom teknologi, med sin juristutbildning och sitt långa arbetsliv föra förberedelserna framåt.  

– I samarbetsforumen är det bra att försöka utforma den stora bilden, identifiera de gemensamma behoven och främja det gemensamma målet, säger han.  

Männistö berättar att nu nyligen i februari gick arbetsgrupperna igenom de olika alternativens kostnadsnyttoanalyser och SWOT-analyser. Arbetet fortsätter när EPO och teknologigruppen för arbetspensionsbranschen, TTR, under våren samlas till seminarier i vilka de behandlar utredningsrapporterna och gör linjedragningar gällande olika alternativ. Vid dessa bord förs diskussioner om vägkartor och målbilder som beskriver de val som ska fattas gemensamt.  

– EPO styr utvecklingen av de gemensamma systemen och tjänsterna på en strategisk nivå ur affärsverksamhetens synvinkel. Det viktigaste i vårt arbete är att ha fungerande gemensamma tjänster med vilka man säkerställer den försäkrades intressen, säger Männistö.

Arbetspensionen grundar sig på arbetslivet

Hela systemet är uppbyggt så att den viktigaste i arbetspensionssystemet, dvs. den som utför förvärvsarbete, får ett pensionsbeslut med inkomstuppgifterna för hela arbetslivet på rätta grunder. I Finland omfattas nästan allt förvärvsarbete av arbetspensionen. Det finns flera lagar om arbetspension.  

Inom arbetspensionssystemet följs den s.k. principen om sista pensionsanstalt, enligt vilken arbetspensionen beviljas och utbetalas av den pensionsanstalt där löntagaren eller företagaren sist har varit försäkrad. 

 Löntagarna tjänar in arbetspensionsskydd i huvudsak enligt lagen om arbetspension för arbetstagare (ArPL) och pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). Företagares arbete försäkras antingen enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), sjöfarares enligt lagen om sjömanspension (SjPL).  

– Arbetsliven kan se ut på flera sätt, all information om intjäning ligger till grund för beräkningen av pensionen. För de försäkrade är våra tjänster lätta, likvärdiga och rättvisa, då tjänsterna och arbetspensionen fås från en lucka, säger Männistö som arbetar som ledande sakkunnig vid Keva.

Läs mer:

Styrgruppen för gemensamma tjänster EPO

Styrgruppen för pensionsförsäkringens gemensamma tjänster (EPO) är en grupp tillsatt av Arbetspensionsförsäkrarna TELA. EPO styr på en affärsverksamhetsnivå den strategiska utvecklingen av de gemensamma systemen och behandlar arbetspensionsbranschens gemensamma it-anskaffningar och andra ärenden som anknyter till verkställigheten av pensionsförsäkringen, som i hänseende till branschens socialförsäkringskaraktär är allmänna.

Medlemmarna i gruppens kommer från arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Ordförande är Pertti Männistö (Keva), sekreterare Mikael Kulikoff (Tela) och Sari Alanko (Pensionsskyddscentralen).

Bild: Milka Alanen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.