Tillbaka till Aktuellt
27.2.2024

Arbetspensionsanstalterna inledde i fjol den regelbundna justeringen av företagarnas FöPL-arbetsinkomster. Medianhöjningen för arbetsinkomsterna som höjdes i justeringen var 4 000 euro om året. I genomsnitt var höjningen 4 190 euro. Hos dem som ingick i justeringen steg arbetsinkomsten hos tre fjärdedelar och hölls på tidigare nivå hos en fjärdedel.

Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) registeruppgifter gav arbetspensionsanstalterna ett förslag om en ny rekommenderad arbetsinkomst till ca 73 000 företagare i samband med justeringen av arbetsinkomsten år 2023. Av dessa har justeringen av arbetsinkomsten blivit färdig för ca 61 000 företagare. Genomsnittet för dessa företagares arbetsinkomster var före justeringen 10 574 euro om året. Efter justeringen steg den genomsnittliga arbetsinkomsten till 13 671 euro.

År 2023 justerade arbetspensionsanstalterna arbetsinkomsterna för de företagare vars arbetsinkomster var under 15 000 euro om året. 

– Medianhöjningen för arbetsinkomsterna som höjdes i justeringen var 4 000 euro om året. Det motsvarar den maximiförhöjning om fastställts i lagen för övergångsperioden. För tre av fyra steg arbetsinkomsten efter justeringen och för en fjärdedel förblev den på samma nivå, säger PSC:s utvecklingschef Eeva Poutiainen

Den genomsnittliga höjningen för de arbetsinkomster som höjdes i justeringarna var 4 190 euro.

Avgiften kan stiga med högst 85 euro i månaden

Enligt en lagändring som trädde i kraft år 2023 ska arbetspensionsanstalterna justera företagarnas FöPL-arbetsinkomster med tre års mellanrum. FöPL-arbetsinkomsten justeras om den inte har justerats på andra grunder under de tre senaste kalenderåren. 

Före utgången av år 2024 justerar arbetspensionsanstalterna arbetsinkomsterna för de företagare som har en arbetsinkomst som är mindre än 25 000 euro. Före utgången av år 2025 justerar pensionsanstalterna de återstående företagarnas arbetsinkomster.  

Under de två första justeringsgångerna kan arbetspensionsanstalterna höja på företagarnas årsarbetsinkomst med högst 4 000 euro/gång, och den månatliga försäkringsavgiften kan då stiga med högst ca 85 euro vid båda justeringsgångerna. Avvikelser uppåt från maximihöjningen kan göras med företagarens samtycke.

Företagarnas arbetsinkomster steg i genomsnitt över 7 procent

Enligt PSC:s preliminära FöPL-arbetsinkomststatistik var genomsnittet för alla företagares arbetsinkomster i fjol 23 659 euro och medianen 17 160.

Utan justeringen med lönekoefficienten steg arbetsinkomsterna i genomsnitt 3,4 procent. Medianarbetsinkomsten utan justeringen med lönekoefficienten steg 10,2 procent.  

Justerat med lönekoefficienten steg den genomsnittliga arbetsinkomsten 7,3 procent och medianarbetsinkomsten 14,4 procent.

– Den största förändringen har skett bland de lägsta årsarbetsinkomsterna, vilket förklaras av de justeringar som arbetspensionsanstalterna gjort på arbetsinkomsterna som är lägre än 15 000, säger PSC:s matematiker Miriam Hägele.

Uppgifterna i bilden ”Gällande företagares FöPL-arbetsinkomster enligt arbetsinkomstklass, andelar” i en tillgänglig Excel-bilaga

Vid utgången av år 2023 verkade nära 214 000 FöPL-försäkrade företagare i Finland och vid utgången av år 2022 var företagarnas antal 212 400. 

PSC:s statistik är förhandsuppgifter. FöPL-arbetsinkomststatistiken för år 2023 preciseras på hösten 2024.

Vad är FöPL-arbetsinkomsten?

Arbetsinkomsten i företagarens FöPL-försäkring är värdet av företagarens arbetsinsats mätt i pengar. Arbetsinkomsten ska motsvara den lön som en utomstående med samma yrkesskicklighet som företagaren skulle få om han eller hon anställdes för samma arbete. Pensionsanstalten fastställer FöPL-arbetsinkomsten utifrån en helhetsbedömning. Den fastställda arbetsinkomsten höjs automatiskt med lönekoefficienten årligen i början av januari.

Vad inverkar FöPL-arbetsinkomsten på?

Utifrån FöPL-arbetsinkomsten bestäms både företagarens pension och pensionsavgift, men också sjukförsäkringsdagpenningar och ersättningar enligt den frivilliga försäkringen för arbetstiden. Dessutom påverkar arbetsinkomsten arbetslöshetsförmånerna och föräldradagpenningen.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.