Tillbaka till Aktuellt
11.3.2019

Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra har slutförts. Inom projektet behandlades faktorer som förhindrar personer med partiell arbetsförmåga att delta i arbetslivet ur flera perspektiv. Under projektets gång har man tagit fram en lineär modell som medför större flexibilitet vid sammanjämkningen av pensions- och arbetsinkomster.

En av arbetsgrupperna inom spetsprojektet behandlade flitfällor kring sjukpensionstagares deltagande i arbetslivet.

Arbetsgruppen föreslår att personer som får delinvalidpension också ska få möjlighet att få partiell sjukpension från FPA. Samtidigt ska flitfällor förknippade med förvärvsarbete avhjälpas genom att införa en s.k. lineär modell.

Det innebär att pensionstagares arbetsinkomster och pension automatiskt ska anpassas till varandra månatligen enligt en beräkningsformel som arbetsgruppen föreslår. Enligt förslaget ska arbetsinkomster som överstiger en viss gräns minska både arbetspensionen och folkpensionen samtidigt på samma sätt så att den sammanlagda inkomstnivån inte ska sjunka till följd av att pensionstagaren arbetar mera. Arbetsgruppen föreslår inte en motsvarande modell för full sjukpension.

”Partiell FPA-pension och en lineär modell har dryftats redan länge. Inkomstregistret gör det möjligt att genomföra en sådan modell”, säger utvecklingschef Marjukka Hietaniemi på Pensionsskyddscentralen, som har deltagit i beredningen inom arbetsgruppen.

Den nya modellen för sammanjämkning av arbetsinkomster och pension kan träda i kraft i början av år 2022, om regeringen beslutar att börja bereda en proposition i höst.

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande: Asenteet ja työmarkkinat ovat muuttuneet: Osatyökykyisillä on nyt töitä (på finska)

 

 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.