Tillbaka till Aktuellt
4.6.2021

Antalet klienter inom arbetspensionsrehabiliteringen minskade efter en lång uppåtgående trend. År 2020 var antalet personer som fick rehabilitering sammanlagt 18 300, något mindre än året innan. Ett undantag är företagare, som det fanns flera av bland klienterna.

Antalet rehabiliteringsklienter har ökat kraftigt under hela statistikhistoriens tid, sedan år 1992. Under de senaste åren har takten blivit långsammare, och år 2020 minskade antalet.

Under coronaåret var antalet klienter inom arbetspensionsrehabiliteringen 18 300, lite mindre än år 2019. Också ansökningarna och besluten om rehabilitering minskade. Av ansökningarna avslogs 33 procent, dvs. var tredje. Avslagsprocenten ökade med fem procentenheter från år 2019.

Något överraskande minskade rehabiliteringen på arbetsplatserna endast litet, fast det under pandemiomständigheterna var svårare att ordna arbetsprövning än vanligt.

Ett undantag i de nedåtgående siffrorna under coronaåret gäller företagarna. Rehabiliteringen ökade med 16 procent bland företagarna. År 2020 deltog 800 företagare i arbetspensionsrehabilitering.

– Enligt rehabiliteringssakkunniga kan en bidragande orsak vara att företagare har beslutat att ansöka om rehabilitering när företagsverksamheten försvårats, säger statistikplanerare Marjo Kaasila på Pensionsskyddsentralen.

Klienter inom arbetspensionsrehabiliteringen åren 1992–2020] Antalet personer som genomgår arbetspensionsrehabilitering har ökat sedan år 1992. År 2020 vände minskade antalet och var 18 300 personer.

Framgångsrikare rehabilitering bland arbetstagare än bland företagare

År 2020 avslutades 7 400 arbetspensionsrehabiliteringsprogram. Av rehabiliteringsklienterna återgick 60 procent till arbete och 10 procent fick partiell eller full sjukpension.

Bland företagare var andelen personer som avbröt rehabiliteringen och övergick till partiell sjukpension större än bland arbetstagare. Av arbetstagarna började drygt 60 procent arbeta igen, av företagarna litet mer än hälften.

Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna. Målet med den är att förebygga arbetsoförmåga.

Rehabiliteringsprogram som avslutades år 2020 År 2020 avslutades 7 400 arbetspens-ionsrehabiliteringsprogram. Av arbetstagarna började drygt 60 procent arbeta igen, av företagarna litet mer än hälften.

Den typiska rehabiliteringsklienten: en medelålders kvinna

  • Lite över hälften av rehabiliteringsklienterna är kvinnor
  • Klienternas medelålder är 47 år
  • Mer än hälften av rehabiliteringsklienterna har en diagnostiserad sjukdom i rörelseorganen.
  • Andelen rehabilitering som beviljats p.g.a. mental ohälsa har ökat under de senaste åren.
  • Rehabiliteringsklienterna fick i genomsnitt 2 860 €/mån i inkomstersättning

Läs mer:

Työeläkekuntoutus vuonna 2020. Eläketurvakeskuksen tilastoja 4/2021

Statistiksida om arbetspensionsrehabiliteringen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.