Tillbaka till Aktuellt
4.4.2019

I fjol började nära 1 300 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Det är sju procent mer än år 2017. Ökningen syntes speciellt i antalet sjukpensioner som beviljades på grund av psykisk ohälsa. Två tredjedelar av dem som sjukpensionerades på grund av depression var kvinnor och av dem var tre av fem över 45 år.

År 2018 började 19 900 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Av dem började under en tredjedel (5 600) få partiell sjukpension. Ökningen av nya sjukpensionstagare märktes i antalet fulla pensioner, de partiella sjukpensionstagarnas antal förblev nästan det samma jämfört med år 2017.

– Den positiva utvecklingen som fortsatt i ungefär tio år avbröts år 2018. De nya sjukpensionerna och antalet av dem som beviljades till fullt belopp ökade tydligt. Vid en jämförelse av åldersgrupperna var det främst bland 25–44-åringarna och de över 60 år som ökningen hände, berättar Tiina Palotie-Heino, chef för statistikenheten vid Pensionsskyddscentralen.

Kvinnor går oftare än män i pension på grund av psykisk ohälsa

Medelåldern för nya sjukpensionstagare var 52 år. Över hälften av dem hade fyllt 55 år. Av de nya sjukpensionstagarna var lite mer än hälften kvinnor (54 %).

De allmännaste orsakerna till sjukpensionering var sjukdomar i rörelseorganen (33 %) och psykiska sjukdomar och beteendestörningar (31 %). Antalet sjukpensioner som beviljades på grund av psykisk ohälsa steg i fjol med 700 jämfört med året innan.

Depression är den största enskilda orsaken till sjukpensionering. I fjol gick 3 500 personer i sjukpension på grund av depression. Av dem var över två tredjedelar kvinnor och av kvinnorna var tre av fem över 45 år. Av alla kvinnor som gick i sjukpension var depression orsaken till arbetsoförmåga för över en femtedel.

– Antalet som nypensionerades med sjukpension på grund av depression sjönk åren 2007–2015, men har nu under de tre senaste åren ökat speciellt bland kvinnor, berättar Palotie-Heino.

Sjukpensionstagarnas totalantal på nedgång

Vid utgången av år 2018 fick 139 000 personer sjukpension enligt arbetspensionslagarna, vilket är 6 000 färre än året innan.

– Det totala antalet sjukpensionstagare sjönk fortfarande, även om antalet som började få pensionen steg år 2018. Med andra ord det fanns fler sjukpensioner som upphörde än nya som inleddes, förtydligar Palotie-Heino.

Av sjukpensionstagarna är två av fem pensionerade på grund av psykisk ohälsa och en fjärdedel på grund av sjukdomar i rörelseorganen. Pensionering på grund av psykisk ohälsa sker i genomsnitt vid en yngre ålder, och en återgång till arbetslivet är även ovanligare jämfört med andra sjukdomsgrupper. Det gör att det totala antalet sjukpensionerade på grund av psykisk ohälsa blir större.

Arbetspensionstagare i Finland

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.