Tillbaka till Aktuellt
30.11.2021

År 2020 inledde 74 000 personer sitt första arbetspensionsförsäkrade arbete, en fjärdedel färre än året innan. Föregående gång en liknande svacka sågs i de ungas tillträde till arbetsmarknaden var under finanskrisens tid år 2009. Finländarnas arbetspensionsförsäkrade medelinkomst var i fjol 3 100 euro i månaden, framgår det av Pensionsskyddscentralens lönestatistik.

Årligen börjar ca 100 000 nya personer tjäna in pension varav majoriteten är unga som inleder sitt arbetsliv.  

Coronaåret 2020 inträffade en svacka i antalet: 74 000 personer inledde sitt första arbetspensionsförsäkrade arbete, en fjärdedel färre än år 2019. Förra gången en motsvarande nedgång sågs var efter att finanskrisen fått ekonomin att gå i recession år 2009. 

På motsvarande sätt sågs exceptionellt många nya på arbetsmarknaden år 2017, efter att den lägsta gränsen för pensionsförsäkringsskyldigheten sänkts till 17 år.  

– De ekonomiska kriserna träffar ofta de unga hårt. Även i coronapandemin är det de branscher som sysselsätter de unga som fått lida mycket. På grund av undantagsförhållandena har det också funnits färre chanser till sommararbete, berättar utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen. 

Coronaåret märktes också i pensionsförmånerna för de oavlönade perioderna. År 2020 betalades arbetslöshetsförmåner till rentav 860 000 personer. Ökningen från året innan var 55 procent. Närapå lika många kvinnor som män fick förmåner enligt utkomstskyddet för arbetslösa. 

Finländarna når lönetoppen först vid närmare 50 års ålder

År 2020 var finländarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster i genomsnitt 3 100 euro i månaden. Medianen var 2 800 euro.  

Den genomsnittliga månadsinkomsten ökade med 1,5 procent från året innan och medianen med 1,9 procent.  

Löneskillnaden mellan könen var oförändrad.  Männens arbetspensionsförsäkrade medelinkomst (3 500 €/mån) var 800 euro dvs. nästan en tredjedel större än kvinnornas (2 700 €/mån). Skillnaden är tydlig i alla inkomsdeciler och ökar ju större inkomsterna är. 

Männens och kvinnornas medelinkomster var i fjol som högst vid 45-50 års ålder. Kvinnornas högsta medelinkomst var 3 300 euro i månaden och motsvarande siffra för männen var 4 400 euro i månaden.   

Kvinnor når sin högsta inkomstdecil med en månadsinkomst på drygt 4 500 euro. För män är motsvarande gräns 5 900 euro. 

– Corona inverkade på många sätt på samhället, men lönestrukturerna förblev som förut. Även om medelinkomsterna ökade något, förblev löneskillnaden och inkomstfördelningen mellan män och kvinnor på det föregående årets nivå, berättar Kannisto. 

De kommunalt anställda tjänade i genomsnitt 2 700 euro i månaden. Hos anställda inom den privata sektorn var medelinkomsten drygt 3 000 euro. De bästa medelinkomsterna tjänades inom staten, nära 3 600 euro i månaden.   

Vid utgången av år 2020 omfattades 3,8 miljoner personer under 69 års ålder av arbetspensionssystemet och av dem var 2,4 miljoner i arbete vid årets slut. 

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade omfattar också oregelbundet arbete

Pensionsskyddscentralens statistik grundar sig på löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster. I dem räknas allt arbetspensionsförsäkrat arbete, även oregelbundna arbeten som kan vara kortvariga eller deltida. Antalet som utför deltidsarbete varierar branschvis, vilket också reflekteras i medelinkomsterna. 

Statistikcentralens lönestrukturstatistik beskriver heltidsarbetande personers totallöner, som i fjol i genomsnitt var 3 600 euro i månaden. Medianen var 3 200 euro.

De förvärvsinkomster som uppges i meddelandet är bruttobelopp som inkluderar arbetstagarens pensionsavgift. Uppgifterna inkluderar inte företagarnas förvärvsinkomster.

Publikationen Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2020

Foto: Karoliina Paatos

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.