Tillbaka till Aktuellt
10.6.2022

De som har tagit ut partiell ålderspension pensionerar sig oftare vid den lägsta åldern för ålderspension än de som inte tagit ut partiell pension. Också de som fick den tidigare deltidspensionen gjorde likadant. De som har tagit ut partiell pension arbetar mera sällan till den målsatta pensionsåldern, visar en undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort.

Förhoppningen har emellertid varit att partiella pensioner ska bidra till att förlänga arbetslivet genom att erbjuda en möjlighet att kombinera arbete och pension.

 – Iakttagelsen att det finns stora skillnader i fråga om övergången till ålderspension mellan dem som tagit ut partiell pension och dem som inte gjort det ger en viktig insikt med tanke på målet att förlänga yrkesbanorna, säger specialforskare Ilari Ilmakunnas på Pensionsskyddscentralen.

För att partiella pensioner ska förlänga arbetslivet borde de ha ett samband med senarelagda övergångar till ålderspension.

Bland dem som valt partiell pension blir en större del pensionerade vid den lägsta åldern för ålders-pension och före den målsatta pensionsåldern än bland dem som inte valt partiell pension. Hälften av dem som valt partiell pension gick i pension vid lägsta åldern för ålderspension. Motsvarande andel bland dem som inte hade valt partiell pension var en tredjedel. Senast vid den målsatta pensionsåldern pensionerade sig två tredjedelar av dem som valt partiell pension, medan detsamma gällde för drygt hälften bland de övriga.

Olika befolkningsgrupper accentueras bland dem som får partiella pensionsformer

I undersökningen studeras hur allmänt det är att ta ut partiell ålderspension eller deltidspension, bakgrundsfaktorerna till det och sambandet med övergången i ålderspension. Partiell ålderspension infördes vid 2017 års pensionsreform, medan deltidspension fanns tidigare. 

Enligt undersökningen är deltidspensionen och den partiella ålderspension nästan varandras motsatser i fråga om vilka befolkningsgrupper som mest typiskt tar ut dem. 

– De som tog ut deltidspension var oftare än genomsnittet kvinnor, offentligt anställda och högskoleutbildade. De som har tagit ut partiell ålderspension är däremot oftare män, arbetar inom den privata sektorn och har utbildning på grundskole- eller mellanstadiet, beskriver nationalekonom Satu Nivalainen på Pensionsskyddscentralen.

Partiell ålderspension populärare än deltidspension

Enligt undersökningen är partiell ålderspension populärare än deltidspension.

– Partiell ålderspension är en flexibel pensionsform. Den gör det möjligt att ta ut partiell pension utan villkor som gäller arbetet. För att få deltidspension var man tvungen att övergå från heltidsarbete till deltidsarbete, säger Ilmakunnas.

I undersökningen jämförs uttaget av förtidspensioner bland heltidsarbetande personer födda åren 1954 och 1956. Sambanden mellan förtida pensionsformer och förvärvsarbete respektive ålderspensionering har just inte undersökts tidigare i Finland eller andra länder. Den referentgranskade forskningsartikeln har publicerats i tidskriften Yhteiskuntapolitiikka.

Läs forskningsartikeln:
Osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke: Yleisyys, taustatekijät ja yhteys vanhuuseläkkeelle siirtymiseen (Julkari)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.