Tillbaka till Aktuellt
27.10.2023
Gettyimages

I beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst ändras avgränsningen av delägarandel på så sätt att omsättningsuppgifterna beaktas endast för de företag i vilka företagaren äger en betydande andel.

Lagen om pension för företagare förnyades i början av detta år. Definitionen av FöPL-arbetsinkomsten preciserades och pensionsanstalterna började justera arbetsinkomster regelbundet. Pensionsanstalterna tog samtidigt i bruk beräkningstjänsten för rekommenderad arbetsinkomst som arbetspensionsbranschen gemensamt tagit fram. 

 Tjänsten är ett redskap som förenhetligar och underlättar fastställandet av arbetsinkomst. Den ger en rekommendation om arbetsinkomst på basis av registeruppgifter. Företagaren kan också komma med andra uppgifter, till exempel om storleken på sin arbetsinsats eller verksamhetens omfattning, som pensionsanstalten beaktar när den uppskattar företagarens arbetsinkomst. Pensionsförsäkraren gör utifrån de tillgängliga uppgifterna en helhetsbedömning av arbetsinkomsten.

Beräkningstjänsten grundar sig på medianlönen för heltidsanställda inom företagarens bransch inom den privata sektorn. När räknaren uppskattar omfattningen av företagarverksamheten använder den sig också av uppgifter om företagarens omsättning i förhållande till andra företag inom branschen.

Korrigeringar har behövts i vissa omsättningsuppgifter

Beräkningstjänstens funktionsduglighet följs upp som en del av uppföljningen av lagändringens inverkan. Enligt utredningar har den rekommenderade arbetsinkomsten som beräkningstjänsten ger i vissa fall tagit i beaktande omsättningsuppgifter också för sådana företag i vilka företagaren inte äger någonting utan fungerar i företaget endast i ledande ställning såsom medlem av styrelsen.   
  
– Till exempel företagaren har en FöPL-försäkring vars FöPL-arbetsinkomst har justerats, men företagaren är endast styrelsemedlem i ett annat företag. Det här andra företagets omsättning har då i onödan räknats med i rekommendationen om arbetsinkomst, säger Pensionsskyddscentralens jurist Anniina Alaluusua-Listola.

Justeringarna av arbetsinkomst löpt i huvudsak bra

Pensionsbranschen utvecklar beräkningstjänsten vidare genom att tillsammans med skattemyndigheten avgränsa endast de företag i vilka företagarna äger en betydande ägarandel till beräkningstjänsten. Det här sker redan i nästa års material.

Det här årets justeringar av arbetsinkomst har till största del redan gjorts, och de har enligt pensionsbolagen i huvudsak löpt bra. Företagaren har haft möjlighet att ge tilläggsuppgifter om sin egen arbetsinsats om den givna rekommendationen om arbetsinkomst inte varit rätt. Arbetsinkomsten har kunnat höjas med högst 4000 euro. Företagaren kan också vid behov söka ändring.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.