Tillbaka till Aktuellt
30.5.2023
Foto: Gettyimages

Under år 2022 deltog 15 500 personer i arbetspensionsrehabilitering. Rehabiliteringsklienternas antal minskade från året innan med närmare 2 900 personer. Årsförändringen är den största i rehabiliteringsstatistiken.

År 2022 fick 16 procent färre personer arbetspensionsrehabilitering än året innan. Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) statistik minskade arbetspensionsrehabiliteringen år 2022 i alla diagnos- och åldersgrupper. Rehabiliteringsklienternas antal sjönk inom både den privata och offentliga sektorn. Speciellt antalet som själv ansökte om rehabilitering minskade. 

När arbetspensionsrehabiliteringen i dess nuvarande form startade på 1990-talet ökade antalet rehabiliteringsklienter kraftigt och på 2010-talet fördubblades nästan antalet med en årlig ökningen på 8–9 procent. Det branta fallet i fjol är sett till det här exceptionellt.  

– Antalet rehabiliteringsansökningar till arbetspensionsanstalterna minskade 12 procent från året innan och allt färre sökande beviljades rätt till rehabilitering. Pensionsanstalterna betonar mer än tidigare risken för att förlora arbetsförmågan när de bedömer behovet av rehabilitering. Det här inverkar i sig på antalet rehabiliteringsklienter, säger statistikplanerare Marjo Kaasila.

Figurens data i en Excel-tabell

I fjol ansökte tre av fyra rehabilitering själv, en av fyra fick rätt till rehabilitering i samband med avgörandet om sjukpension. Merparten av rehabiliteringsklienterna var i arbetslivet när de sökte sig till rehabilitering.  

Av rehabiliteringsklienterna hade 45 procent som diagnos en sjukdom i rörelseorganen och 28 procent en psykisk sjukdom eller beteendestörning. Diagnosernas andelar förblev på samma nivå som året innan.

Kostnaderna för rehabiliteringen var 169 miljoner euro

Kostnaderna för arbetspensionsrehabiliteringen var 169 miljoner euro år 2022. Kostnaderna minskade med 8 procent från året innan. 

Av kostnaderna utgjorde inkomstersättningarnas andel 148 miljoner euro och åtgärdskostnadernas 21 miljoner euro. Den genomsnittliga inkomstersättningen var 3 005 euro i månaden. Inkomstersättningen inkluderar rehabiliteringspenningen, rehabiliteringstillägget och rehabiliteringsunderstödet. 

– Inkomstersättningen var i genomsnitt 3 380 euro för män och 2 670 euro för kvinnor. Skillnaden mellan könen beror på att män i genomsnitt har en högre lönenivå, säger Marjo Kaasila.

Över hälften av dem yngre än 50 år fortsätter i arbetslivet efter rehabiliteringen

Syftet med rehabiliteringen är att man ska kunna fortsätta i arbetslivet så länge som möjligt. Majoriteten av rehabiliteringsklienterna fortsätter i arbetslivet. År 2022 avslutade 6 800 personer sin rehabilitering och av dem återvände 67 procent i arbete. 

I PSC:s statistik följs situationen upp för dem som avslutat rehabiliteringen även under en femårsperiod. Av dem yngre än 50 år som avslutat rehabiliteringen år 2017 var 70 procent i arbetslivet i slutet av fjolåret och deras andel var på samma nivå under uppföljningstiden på fem år. I gruppen äldre än 50 år var andelen förvärvsarbetande 43 procent i slutet av fjolåret.

Den typiska rehabiliteringsklienten är 47 år

  • Medelåldern för rehabiliteringsklienterna är 47 år.
  • Var fjärde är minst 55 år.
  • Tre av fyra kommer från den privata sektorn.
  • Den allmännaste diagnosen är en sjukdom i rörelseorganen.
  • Lite över hälften av rehabiliteringsklienterna är kvinnor.

Läs mer 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.