Tillbaka till Aktuellt
13.10.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer har behandlat ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2024. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

Den egentliga ArPL-avgiften är 24,4 procent och hålls på samma nivå som år 2023. Av arbetsgivarna inom den privata sektorn tas dessutom ut den tredje återbetalningen av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgiften som var i bruk år 2020. År 2024 är återbetalningsposten 0,41 procent, vilket innebär att hela ArPL-arbetspensionsavgiften i genomsnitt är 24,81 procent av den lön som ligger till grund för avgiften.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,34 procent av de löner som utgör grunden för avgiften. I siffran ingår återbetalningsposten för sänkningen av arbetsgivaravgiften.

År 2024 hålls arbetstagarens avgift på samma nivå som i år och är 7,15 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år. Företagarnas pensionsavgift hålls också på samma nivå som år 2023. För företagare som inte fyllt 53 år eller har fyllt 63 år är den 24,10 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. För dem som är i åldern 53–62 år är den 25,60 procent. Den tillfälliga sänkningen år 2020 gällde inte FöPL-avgiften

Närmare:
Mikko Kautto, ordförande för arbetsmarknadens centralorganisationers pensionsförhandlingsgrupp, mikko.kautto@etk.fi, tfn 029 411 21 85

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.