Tillbaka till Aktuellt
5.10.2021

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2022. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

År 2022 är ArPL-arbetspensionsavgiften, som tas ut inom den privata sektorn, i genomsnitt 24,85 procent av den lön som utgör grund för avgiften. I avgiften ingår den första återbetalningsposten för den tillfälliga sänkningen av arbetspensionsavgiften som var i bruk år 2020.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,40 procent av de löner som utgör grunden för avgiften. I siffran ingår återbetalningsposten för sänkningen av arbetsgivaravgiften (0,45 procent).

År 2022 hålls arbetstagarens avgift på samma nivå som i år och är 7,15 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år.

Företagarnas pensionsavgift hålls på samma nivå som år 2021. För företagare som inte fyllt 53 år eller har fyllt 63 år är den 24,10 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. För dem som är i åldern 53–62 år är den 25,60 procent.

Närmare:

Mikko Kautto, ordförande för arbetsmarknadens centralorganisationers pensionsförhandlingsgrupp, mikko.kautto@etk.fi, tfn 029 411 21 85

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.