Tillbaka till Aktuellt
17.10.2023
Kuva: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) har sänt social- och hälsovårdsministeriet den slutliga kalkylen av index enligt lagen om pension för arbetstagare för år 2024. Enligt kalkylen höjs både arbetspensionsindex och lönekoefficienten med mer än 5 procent från år 2023.

Enligt PSC:s kalkyl höjs arbetspensionsindex lite mer än lönekoefficienten nästa år.

Nästa år är arbetspensionsindex 3037, vilket innebär att arbetspensionerna höjs med ca 5,7 procent vid årsskiftet.

Lönekoefficienten blir 1,637 nästa år. Jämfört med år 2023 höjs lönekoefficienten med 5,1 procent.

Med arbetspensionsindex justeras löpande pensioner årligen för att trygga köpkraften. Med lönekoefficienten justeras begynnande pensioner, när en blivande pensionärs inkomster under arbetslivet uppräknas till nivån för det år då pensionen börjar.

Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar. I arbetspensionsindex har prisutvecklingen en större vikt, medan inkomstutvecklingen betonas mer i lönekoefficienten.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer arbetspensionsindexen för år 2024 i slutet av oktober.

Pensioneringstidpunkten har inte lika stor betydelse som i fjol

Vid den förra indexjusteringen var arbetspensionsindex betydligt större än lönekoefficienten. Det gynnade dem som gick i pension i slutet av förra året och fick många som hade möjlighet till det att börja ta ut sin arbetspension.

Nu är läget ett annat.

– Den här gången är skillnaden mellan indexen ganska liten, såsom vi förutspådde i månadsskiftet augusti-september. Därför spelar pensionens begynnelsetidpunkt inte en lika stor roll för pensionens storlek i år som förra året, säger nationalekonom Timopekka Hakola på PSC.

Den som ändå planerar att gå i pension på det här årets sida ska ansöka om pension senast i november.

– De som redan är pensionerade behöver däremot inte göra någonting för indexens skull. Löpande pensioner höjs automatiskt. Man behöver inte ansöka om det, preciserar Hakola.

Frågor och svar om pensionsindex

Mer arbetspensionsindex höjs alla löpande arbetspensioner:

  • ålderspension och partiell ålderspension
  • invalidpension och rehabiliteringsstöd
  • familjepensionen (efterlevandepension och barnpension)
  • arbetslivspension
  • rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering.

Indexjusteringen görs för första gången året efter det då pensionen börjat. Om du t.ex. går i pension år 2023, justeras din pension för första gången med arbetspensionsindex i januari 2024.

Det är alltid bäst att planera pensioneringen så att den passar ens egen livssituation.  Om man börjar ta ut arbetspensionsförmåner bör man också beakta eventuella ändringar i beskattningen. Arbetspensionen kan också påverka eventuella förmåner och pensioner från FPA.

Din arbetspension blir desto större ju längre du arbetar och ju senare du går i pension. Så här stiger din pension på två sätt: du får en uppskovsförhöjning av pensionen och tjänar in ny pension.

Man tjänar in pension för varje år i arbete. Förenklat kan man beräkna pensionen genom att multiplicera årsinkomsten med 1,5 procent och livslängdskoefficienten. Den månatliga pensionen får man genom att dividera detta med 12.

Läs mer

Tillägg till nyheten 30.10.2023:

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indexen som gäller arbetspensionsskyddet för år 2024 i enlighet med PSC:s kalkyler.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.