Tillbaka till Aktuellt
12.6.2019
Ihmisiä kävelee suojatiellä.

Arbetsmarknadens centralorganisationer har kommit överens om gemensamma förslag i syfte att bl.a. förlänga arbetslivet. 

Organisationerna föreslår bl.a. ändringar av familjepensionerna inom arbetspensionssystemet och rätten till tilläggsdagar enligt utkomstskyddet för arbetslösa.   

Enligt förslaget ska utbetalningstiden för barnpension förlängas med 2 år tills barnet fyller 20 år.  Efterlevandepensionen ska bli tidsbunden och ska också kunna betalas till efterlevande sambor kan under vissa förutsättningar.  

Den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning ska höjas med ett år till 62 års ålder för dem som är födda år 1961 eller senare. Eftersom den lägsta åldern för ålderspension enligt beräkningarna kommer att höjas över 65 år, höjs den övre åldersgränsen för att få arbetslöshetsdagpenning och sjukdagpenning.

Pensionsskyddscentralen har bedömt de överenskomna ändringarnas konsekvenser för bl.a. arbetspensionsutgiften och sysselsättningen.

Läs mer 

Konsekvensbedömning: Vaikutusarvio työmarkkinajärjestöjen sopimuksen perhe-eläkemuutoksista  
Konsekvensbedömning: Vaikutusarvio työttömyysturvan lisäpäivien ikärajan nostosta

Pressmeddelande från Finlands Näringsliv: Työmarkkinoiden keskusjärjestöiltä ehdotuksia valtiovallalle eläkejärjestelmän uudistamisesta ja työurien pidentämisestä (11.6.2019)

Sopimus vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista (pdf)

Utredning: Selvitys eläkeuudistuksessa sovittujen lisäpäiväoikeuteen ja ikääntyneiden aktivointiin tehtyjen muutosten vaikutuksista (pdf)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.