Tillbaka till Aktuellt
19.2.2019

Det skulle vara möjligt och ändamålsenligt att slå samman det kommunala pensionssystemet och pensionssystemet för den privata sektorn. Det konstaterar en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet, som utrett frågan om separata pensionssystem. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport tisdagen den 19 februari.

Enligt arbetsgruppen skulle pensionssystemen efter en sammanslagning tillsammans bära de risker som förändringar i omvärlden medför. Sådana betydande förändringar kan ske t.ex. i sysselsättningen eller medellivslängdens utveckling.

En sammanslagning av pensionssystemen skulle undanröja de konsekvenser för pensionssystemens finansieringsunderlag som överföring av arbetskraft mellan sektorerna medför.

Efter sammanslagningen skulle kommunanställda försäkras enligt lagen om pension för arbetstagaren (ArPL) i stället för pensionslagen för den offentliga sektorn. Keva skulle bli en ArPL-anstalt som verkställer lagen om pension för arbetstagare.  Förändringen skulle inte påverka pensionsskyddets nivå eller intjänade pensionsrätter.

Efter en övergångsperiod i samband med sammanslagningen av pensionssystemen skulle konkurrensen mellan pensionsanstalterna öppnas. Kommunarbetsgivare och privata arbetsgivare skulle ha likadana möjligheter att ordna pensionsskyddet för de anställda i vilket arbetspensionsförsäkringsbolag eller vilken pensionskassa eller -stiftelse som helst.

Sammanslagningen av pensionssystemen skulle ske på ett ur avgiftssynvinkel neutralt sätt så att avgiftsbelastningen på dem som ansvarar för finansieringen av pensionssystemen inte förändras på lång sikt.

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande

Foto: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.