Tillbaka till Aktuellt
31.1.2024

Pensionsanstalterna avgjorde i fjol ca tre procent fler sjukpensionsansökningar än året innan. Avgöranden som gavs till sextioåringar ökade ändå åtta procent.

Över 20 000 finländare får årligen ett avgörande från en arbetspensionsanstalt på en sjukpensionsansökan.  

Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) statistik gjorde arbetspensionsanstalterna i fjol över 22 000 sjukpensionsavgöranden som gällde nya ansökningar. Antalet avgöranden ökade ca tre procent från året innan. 

Som nya sökande betraktas personer som under de fyra senaste åren före ansökan inte har haft en period med sjukpension eller fått avslag på en ansökan eller fått ett förhandsbeslut. 

Antalet sjukpensionsavgöranden har hållits ganska jämnt under de senaste åren. Däremot har avslagens andel ökat avsevärt. I fjol avslog arbetspensionsanstalterna mer än var tredje ansökan. Andelen avslag på sjukpensionsansökningarna var 37 procent, en ökning med ca två procentenheter från året innan. Ännu för tio år sedan avslogs var fjärde ansökan på arbetspensionsanstalterna.

Tabell: Antalet sjukpensionsavgöranden och andelen avslag inom arbetspensionssystemet

Avgöranden för dem som fyllt sextio har ökat

Vid en granskning av PSC:s statistik efter åldersgrupper framträder de som fyllt sextio år. År 2023 gjorde arbetspensionsanstalterna avgöranden om ca 7 400 sextioåriga personers arbetsoförmåga. För den här åldersgruppen ökade avgöranden på ansökningar med ca åtta procent.  

– Antalet avgöranden har ökat märkbart från år 2017 när pensionsåldern började stiga i och med pensionsreformen. Det ser ut som att samtidigt som pensionsåldern stiger ökar också sextioåringarnas sjukpensionsansökningar, säger Joonas Hautamäki. 

Enligt Hautamäki hänför sig nära hälften av avgörandena som ges till äldre till sjukdomar i rörelseorganen. 

– Sjukpensionsavgöranden som görs på basis av sjukdomar i rörelseorganen har under de två senaste åren ökat tydligt. År 2023 var ökningen 15 procent från året innan i åldersgruppen för män som fyllt sextio år. I åldersgruppen för kvinnor som fyllt sextio år var ökningen tre procent.  Sextioåringars sjukpensionsansökningar avslås mer sällan än de yngre åldersgruppernas. År 2023 avslogs ca 15 procent av äldre mäns och kvinnors ansökningar. Andelen avslag ökade i den här åldersgruppen med ca tre procentenheter från året innan.

Handläggningstider för pensionsansökningar i arbetspensionsanstalterna 2023 och 2013

Arbetspensionsanstalterna avgjorde i fjol en sjukpensionsansökan i genomsnitt på 41 dagar. År 2013 var avgörandetiden 70 dagar.

Ålderspensionsansökningarna avgjordes av arbetspensionsanstalterna i fjol i genomsnitt på 6 dagar. År 2013 var avgörandetiden 60 dagar.

Familjepensionsansökningarna avgjordes på 11 dagar. År 2013 var avgörandetiden 29 dagar.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.