Tillbaka till Aktuellt
11.4.2019

I fjol fick mer än 18 000 personer arbetspensionsrehabilitering. Antalet ökade med åtta procentenheter från året innan. Totalkostnaderna för rehabiliteringen var 167 miljoner euro, visar Pensionsskyddscentralens preliminära uppgifter om år 2018.

I fjol fick mer än 18 000 personer arbetspensionsrehabilitering. Det var en ökning på mer än 1 000 personer, dvs. åtta procent, från år 2017. Klientantalet inom arbetspensionsrehabiliteringen fortsatte öka i en jämn takt. Det har mer än fördubblats på ett årtionde.

För ett år sedan uppskattades det att antalet personer som får arbetspensionsrehabilitering håller på att närma sig antalet nya sjukpensionstagare. Antalet nya sjukpensionstagare började dock öka igen år 2018 efter att ha minskat i ca tio år. Behovet av arbetspensionsrehabilitering ser också ut att accentueras i framtiden.

– Enligt återkoppling från arbetspensionsanstalterna kan arbetsgivarnas ökade medvetenhet om den yrkesinriktade rehabiliteringens möjligheter ha bidragit till ökningen av antalet rehabiliteringsklienter. Å andra sidan har höjningen av pensionsåldern väckt intresse för att leta efter fler lösningar som kan hjälpa de anställda att klara av att arbeta och på det sättet förlänga arbetslivet, säger statistikplanerare Leena Saarnio på Pensionsskyddscentralen.

Totalkostnaderna för arbetspensionsrehabiliteringen var 167 miljoner euro. Ökningen från året innan var 11 procentenheter.

Sjukdomar i rörelseorganen den vanligaste orsaken att söka rehabilitering

Största delen av rehabiliteringen genomfördes som arbetsplatsrehabilitering, dvs. som en kortvarig arbetsprövning på klientens egen arbetsplats eller som en längre arbetsträning. Av dem som fick arbetspensionsrehabilitering var 57 procent kvinnor. Medelåldern bland både kvinnor och män var 47 år. Sjukdomar i rörelseorganen var den vanligaste orsaken till rehabiliteringen.

Fyra av fem som fick arbetspensionsrehabilitering kom från arbetslivet och arbetade oftast inom den privata sektorn. De rehabiliteringsklienter som kom från arbetslivet fick i genomsnitt ca 2 900 euro i inkomstersättning, 3 200 euro var genomsnittet bland män och 2 600 euro bland kvinnor.

 Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna. Målet med den är att förebygga arbetsoförmåga.

Mera detaljerade uppgifter om arbetspensionsrehabiliteringen publiceras i en statistikrapport som utkommer i juni, Arbetspensionsrehabiliteringen år 2018.

Stordiaserie om arbetspensionsrehabiliteringen år 2018 (SlideShare)

Statistiksida på Etk.fi: Arbetspensionsrehabilitering

Närmare: 
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Leena Saarnio, tfn 029 411 2120, leena.saarnio(at)etk.fi

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.